GELIJKE KANSEN

GroenLinks wil iedereen de kans geven om mee te doen, gezien, gehoord en geaccepteerd te worden. Op sociaal gebied wil GroenLinks vooral aandacht voor preventie van armoede en zorgvragen, door innovatieve manieren van werken en door mensen samen te brengen die goede ideeën en plannen hebben. De kanteling van het zorgen vóór naar het zorgen mét begint ook in Lingewaard door te dringen. GroenLinks wil voorwaarden scheppen om hierop voort te borduren. Met maatwerk naar behoefte van de Lingewaarders.

Solidariteit: zorg met en voor elkaar

 • Meedoen We versterken de kracht van de gemeenschap, waar het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te zien en een soepele integratie van kwetsbare groepen bestaat. Lingewaard ontwikkelt samen met oud en jong, Lingewaarder en nieuwkomer initiatieven die hen bij elkaar brengen. Alle kinderen kunnen deelnemen aan zwemlessen, sporten en creatieve cursussen.
 • Geen discriminatie In Lingewaard hebben alle mensen gelijke kansen, ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of herkomst. Fysieke en financiële barrières komen niet voor. Een meldpunt discriminatie signaleert knelpunten.
 • Sociale zekerheid Nieuwe vormen van sociale zekerheid maken een andere aanpak mogelijk, waarbij vertrouwen in de mensen voorop staat. We verwelkomen sociale ondernemingen die reïntegratieplaatsen en stageplekken bieden.
 • Mantelzorg GroenLinks pleit voor een actieve ondersteuning van onze mantelzorgers van jong tot oud, waarbij ingespeeld wordt op hun behoeften.

Problemen voorkomen, signaleren en aanpakken

 • Preventie Door voldoende variatie van activiteiten voelt eenieder zich betrokken bij de samenleving. De gemeente bevordert een gezonde leefstijl en stimuleert scholen aan te sluiten bij projecten om verslavend computergebruik en (cyber)pesten te voorkomen.
 • Signalering Zorgvragers, hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en ambtenaren weten elkaar te vinden en werken samen vanaf het keukentafelgesprek. GroenLinks pleit ervoor zorgmijders actief op te zoeken en te koppelen aan één contactpersoon of coach.
 • Alternatieven bieden Alternatieve activiteiten bieden mogelijkheden alcoholmisbruik, drugs- en gokverslaving door jongeren en ouderen te voorkomen. Sportieve en creatieve activiteiten voor iedereen, halen mensen uit hun isolement en verbinden.
 • Maatwerk Gezinnen in chronische armoede actief benaderen en hulp op maat bieden.

Participatie en werkgelegenheid

 • Participatie Iedereen in Lingewaard moet een goed bestaan kunnen opbouwen. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken daarom samen om te komen tot een passend aanbod en begeleiding naar (vrijwilligers)werk en stageplekken. Mensen afhankelijk van de participatiewet krijgen ondersteuning op maat.
 • Persoonsgebonden budget Ook bij intensieve zorgvragen is er voldoende geld voor een persoonsgebonden budget, afgestemd op de individuele behoefte. Zorg op maat vereist soms ook buiten de bestaande kaders te werken aan oplossingen.
 • Werkgelegenheid Bij alle aanbestedingen geldt de eis dat werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking uit de regio kans maken op een baan door het instellen van een quotum hiervoor. Lingewaard gebruikt bij activiteiten en evenementen consequent lokale duurzame producten en diensten.
 • Basisinkomen Ook gemeente Lingewaard gaat, nu nog binnen de mogelijkheden van de bijstandswet, experimenteren met de mogelijkheden van een basisinkomen.

"Elk kind gelijke kansen"

box 17 Mee doen

Lingewaard is een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. De herinrichting van een wijk kan het moment zijn om diversiteit te bevorderen, wat leidt tot een betere integratie van kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking en statushouders. Fysieke en financiële barrières worden opgeheven: gebouwen en de openbare ruimte zijn meer toegankelijk voor mensen met een beperking en onderwijs is toegankelijk voor iedereen. Cliënten bij de gemeente krijgen één regisseur, de sociale coach, die dienstverlening en zorg op maat coördineert. Daar hoort ook bij dat ieder persoon mag zijn wie hij of zij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Zo legt de gemeente accenten op het zich veilig voelen, de weerbaarheid en welzijn van mensen met seksuele diversiteit (LHBTI). Ter bewustwording voert Lingewaard de regenboogvlag, legt regenboogzebra’s aan en geeft actief bekendheid aan het meldpunt discriminatie.

Meer lezen:

www.ouderenfonds.nl De Zilverlijn belt elke week honderden eenzame ouderen, gewoon voor een prettig gesprek en een luisterend oor.

www.kbobemmel-doornenburg.nl Bewegingsactiviteiten met korting voor 50plusser en meer.

www.movisie.nl Over LHBTI emancipatie.

box 18 Voorkómen armoede en schulden

GroenLinks zet zich in om armoede te voorkomen. De sociale dienst moet de mensen die het nodig hebben goed ondersteunen naar werk en het beschikbare geld volledig inzetten. Hulpvragers zijn gebaat bij een bredere benadering: vaak blijken mensen die zorgondersteuning zoeken, ook financiële problemen te hebben. Een mooi voorbeeld geeft gemeente Eindhoven die is gestart met een project ‘Goede Gieren Fonds’: een particulier initiatief om mensen met schulden te helpen. Met de schuldenmakers stellen zij een plan op om geldproblemen in de toekomst te voorkomen. De schuldeisers ontvangen hun geld uit het fonds en de schuldenaar betaalt op termijn zijn of haar schuld aan het fonds terug.

Meer lezen:

http://www.platform31.nl  Het Goede Gieren Fonds is een particulier initiatief om mensen met schulden te helpen.

https://www.nibud.nl Platform armoedebeleid van het NIBUD voor beleidsmedewerkers om kennis te delen en ervaringen uitwisselen met deskundigen en vakgenoten.

box 20 Maatschappelijk ondernemen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen en opgaven zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en/of vergrijzing. Als eerste zorgt MVO ervoor dat het bedrijven deze problemen niet groter maken. Ondernemers die een stap verder gaan, leveren een bijdrage aan het oplossen van deze problemen. Dit kan ook op het gebied van arbeid. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment’ (SROI) bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Hiermee worden mensen geholpen om passend werk te krijgen. Zo kunnen ze nog beter participeren in de samenleving en geven de samenleving daarmee kracht terug.

Meer lezen:

https://www.wecycle.nl Stichting Wecycle regelt het inzamelen en optimaal recyclen van e-waste.

www.mvosolutions.nl Uitzendondernemer die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt in de techniek, logistiek en maakindustrie.

box 21 Basisinkomen

Het basisinkomen is een vast maandinkomen, dat de overheid aan alle inwoners verstrekt. Het is onvoorwaardelijk: iedereen heeft er recht op, onafhankelijk van inkomsten of vermogen. Dat zorgt meteen voor minder regelgeving en controle waardoor de hoge maatschappelijke kosten daarvan wegvallen. Het is een bedrag waar je zonder luxe van kunt leven als volwaardig lid van de samenleving. Mensen hebben hierdoor de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het geeft rust en gezondheidswinst, en de maatschappij als geheel wordt minder agressief. Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en banen. Uit wereldwijde experimenten blijkt dat het basisinkomen in de praktijk tot positieve effecten leidt.

Meer lezen:

https://basisinkomen2018.nl  Burgerinitiatief met doelen, dromen en dilemma’s voor een basisinkomen en basiszorg voor iedereen.

http://basisinkomen.nu YouTube filmpjes ter inspiratie.