GROEN

Groen is van levensbelang: hiermee kunnen we de klimaatverandering en luchtvervuiling dempen. Een groene omgeving is ook gezond voor lichaam en geest van de mensen. Daar zijn we dus zuinig op! GroenLinks wil meer groen in de kernen en wijken. Om het groen en de natuur zelf gezond te houden, bevorderen we de biodiversiteit en passen ecologisch beheer toe.

Groen houdt mensen gezond

  • Groene oases De groene oases in kernen en wijken, zoals het groene hart van Bemmel, zijn van grote waarde en blijven behouden. Beeldbepalende, monumentale bomen en bomenrijen blijven staan. Elke gekapte boom levert een financiële bijdrage aan het Groenfonds op, dat herplant mogelijk maakt.
  • Groenbeheer Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren in hun leefgebieden voorop. Dit door alleen biologische bestrijdingsmethoden te gebruiken en duidelijk aangegeven maai- en kapverboden te hanteren, die rekening houden met broedende vogels en andere dieren.
  • Buurtgroen Voor iedereen is er buurtgroen op loopafstand. Een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid door afname van hittestress, en de afvang van CO2 en fijn stof. In samenwerking met woonstichtingen en bewoners krijgen versteende buurten meer gemengd groen.
  • Groene tuinen Groene tuinen trekken vogels, insecten en andere dieren aan en verminderen de kans op wateroverlast en plagen. We stimuleren aanleg van groen op eigen grond door inwoners. Waar weinig ruimte is, bieden groene daken en verticaal groen uitkomst.

Zorgvuldig omgaan met de natuur om ons heen

  • Natuurbescherming GroenLinks beschermt de natuur in en om Lingewaard. Ontwikkelings-plannen respecteren de aanwezige natuurwaarden, zoals in de Gendtse Polder. Bouwen gebeurt zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom.
  • Verbinding met natuur Bestaande en nieuwe, uitnodigende wandelpaden verbinden bebouwde kom en het buitengebied beter met elkaar. De buurt mag braakliggende gronden in de gemeente tijdelijk gebruiken als bloemen(pluk)- of moestuin.
  • Donkere nachten De nachten mogen weer donker zijn. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van mensen, planten en dieren. GroenLinks zet in op verminderen van onnodige lichtuitstoot bij kassen, buitenverlichting en aanlichten van gebouwen.

"Gezond in een groene omgeving"

box 9 Groen is gezond 

Een groene omgeving geeft rust en verhoogt de kwaliteit van de lucht en ons leven. Planten filteren schadelijke stoffen, zieken herstellen sneller in een groene omgeving en inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten. Bovendien levert groen koelte op en kan regenwater beter infiltreren. In bebouwing zijn groene oases ademplekken. Ook om letterlijk uit te blazen op een bankje en daarmee kans om te ontmoeten. Op kleine parkjes zijn we zuinig. Zo is het niet nodig te fietsen door het groene hart van Bemmel. En gaan we het beschermd dorpsgezicht Ressen eindelijk vastleggen en verkeer daar minimaliseren. Buurtbewoners die hun omgeving willen vergroenen, krijgen onze steun.

Meer lezen:

https://www.wildeweelde.org/buurtgroen Inspiratie en tips voor meer natuur in je eigen omgeving.

http://degroenestad.nl Stimuleren van overheden, organisaties en bedrijven om bij planning groen op de juiste wijze in te zetten.

http://www.operatiesteenbreek.nl Inwoners enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen (tuinmetamorfose wedstrijd).

box 10 Bomen krijgen een kans 

Sinds 2015 heeft Lingewaard een Groenfonds, een initiatief van GroenLinks. Hiermee financiert Lingewaard verbeteringen en compensatie van openbaar groen en gemeentelijke bomen. Prima, maar een volgroeide boom heeft voor de omgeving, door uitstraling, vochthuishouding, CO2-afvang, een veel grotere waarde dan een nieuw aangeplante boom. Bovendien zijn veel waardevolle bomen in onze gemeente al gesneuveld waarbij niet altijd voldoende is gecompenseerd. GroenLinks wil daarom de komende vier jaar 1.500 bomen en struiken planten in Lingewaard, gemiddeld elke dag één. Daarnaast eisen wij meer duidelijkheid over het kapbeleid: tijdige informatie over welke bomen, waar en om welke reden gekapt zullen worden, en vooral ook hoe, waar en wanneer deze worden gecompenseerd. Zodat iedereen mee kan beslissen over het groen in de eigen omgeving.

Meer lezen:

www.bomenstichting.nl De bomenstichting zet zich in voor bomen in de bebouwde omgeving en het platteland.

www.nationaalgroenfonds.nl Over groene combinaties zoals zorg koppelen aan natuur en natuur-inclusieve landbouw.

www.vhg.org/kennisbank/bouwen-met-bomen Bij plannen rekening houden met bestaande bomen en voor nieuwe bomen de juiste groeiplaats te creëren.