HERGEBRUIK

GroenLinks wil de totale hoeveelheid afval beperken. Circulair bouwen, grondstoffen gescheiden inzamelen en statiegeld op flesjes en blikjes bij evenementen zijn manieren om dat te bereiken. We ondersteunen initiatieven voor hergebruik van gebruikte goederen zoals kringloopwinkels, repair cafés, rommelmarkten of ruilbeurzen. Grondstoffen terugwinnen uit huishoudelijk en industrieel afval door een goed georganiseerde scheiding en inzameling, waarbij de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk zijn. Ook regenwater kan beter hergebruikt worden en uit rioolwater zouden meststoffen en warmte gewonnen kunnen worden.

Afval is grondstof

  • Recycling Lingewaard gaat op weg van een lineaire naar een circulaire economie, die grondstoffen bespaart en hergebruikt. De gemeente beheert een moderne gemeentelijke milieustraat, haalt groenafval regelmatig op en neemt Klein Chemisch Afval gratis in.
  • Zwerfafval De gemeente houdt samen met inwoners de eigen omgeving schoon. Ook de jeugd betrekt zij actief bij het bestrijden van zwerfafval, door samen te werken met scholen en verenigingen. Eenieder kan afvaldumping melden en daarop wordt snel gehandeld.
  • Riothermie Lingewaard stimuleert de mogelijkheid om riothermie in te zetten bij vervanging van riolering. Daardoor kan rioolwater fungeren als een duurzame warmtebron en mogelijk als producent van groene energie.

Water, geen zorg maar een zegen

  • Hemelwater Lingewaard maakt inwoners bewust van het belang van een minder betegelde tuin voor regenwaterafvoer. Om de wateroverlast bij extreem hevige regenbuien te kanaliseren komen waar nodig alternatieve, tijdelijke waterbergingslocaties, zoals vijvers, zegen en wadi’s.
  • Drinkwater GroenLinks bevordert de bereidheid van inwoners en bedrijven om bewust met drinkwater om te gaan. In de kernen en langs recreatieve wandel- en fietsroutes plaatst Lingewaard watertappunten en schaduwrijke bomen om hittestress te voorkomen.
  • Afvalwater Experimenten met alternatieve mogelijkheden om vuilwater als energiebron in te zetten en grondstoffen uit afvalwaterstromen terug te winnen, krijgen ook in Lingewaard een kans.

"We maken de cirkel rond: afval is grondstof"

box 8 Afval is grondstof 

Lingewaard gaat minder restafval produceren: in 2020 minder dan 100 kg restafval per inwoner per jaar. We richten een moderne gemeentelijke milieustraat in, halen groenafval regelmatig op en inwoners kunnen dit, evenals Klein Chemisch Afval (KCA) gratis aanbieden. Afgedankte elektrische apparaten en verfresten inleveren bij de verkoper is regulier, geen uitzondering. Regionale afvalverwerkingsbedrijven krijgen voorrang bij nieuwe contracten voor afvalverwerking. Zo beperkt Lingewaard de transportafstanden. Lingewaard blijft de strijd voeren met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon door voldoende gescheiden, tijdig geleegde afvalbakken in de openbare ruimte. Dankzij een alom bekend telefoonnummer voor afvaldumping, kan dit snel verwijderd worden om zo milieuvervuiling te voorkomen. Via samenwerking met scholen en verenigingen, tegen een kleine vergoeding voor de clubkas, betrekt de gemeente de jeugd actief bij het bestrijden van zwerfafval.

Meer lezen:

www.vang-hha.nl Handige tips over afvalpreventie en afvalscheiding met leuke voorbeelden.

www.milieucentraal.nl Tips over afvalpreventie, foodbattle en meer.

box 14 Riothermie

Het op het riool geloosde afvalwater heeft een gemiddelde temperatuur van 23ºC. Met een warmtewisselaar kan dat warmteverlies teruggewonnen worden, tot wel 50 procent. Zeker nu de huizen steeds beter zijn geïsoleerd. GroenLinks pleit ervoor deze riothermie toe te passen bij het renoveren of aanleggen van nieuwe riolen. De verwachting is dat een riothermie centrale 5.000 huisaansluitingen nodig heeft om 100 huishoudens warm tap- en verwarmingswater te geven. Het systeem zelf verkeert nog in het stadium van ontwikkeling, maar in Nederland passen een paar gemeenten en waterschappen dit principe al toe. Aangezien het een eenvoudige techniek is om energie uit water te winnen, is het goedkoop en levert het naar verhouding veel energiebesparing op.

Meer lezen:

www.ecn.nl  Over warmteterugwinning uit afvalwater.

http://waterschapsenergie.nl Waterschappen vergisten het slib dat overblijft na de rioolwaterzuivering waarbij biogas vrijkomt. Dit kan je opwerken tot aardgas, maar je kan er ook elektriciteit van maken.