JA-LOKET

Voor een welvarend en gelukkig Lingewaard is de hele samenleving nodig. Enthousiaste, betrokken individuen en groepen, zoals inwoners met mooie ideeën die daar gezamenlijk hun schouders onder willen zetten; scholen, sportclubs, woonstichtingen en kunstenaars die inspirerende plannen ontwikkelen; individuele deskundigen die met hun kennis en vaardigheden innovatieve projecten ondersteunen én een gemeentelijke organisatie, die met een open blik meedenkt en de weg wijst in het labyrint van regelgeving en subsidies. Zo kan iedereen meedoen!

Inwonersinitiatieven krijgen ruim baan

  • JA-loket De gemeente ondersteunt vanuit een positieve insteek individuele inwoners of groepen, professionals en organisaties, die met plannen en ideeën komen om Lingewaard eerlijker, socialer, mooier en schoner te maken. Dit noemen we het JA-loket.
  • Right to challenge Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke en sociale doelen in hun omgeving, waardoor allerlei vernieuwende ideeën een kans krijgen. Bij dorpsontwikkelplannen hebben inwoners gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Communicatie De gemeente communiceert op een open en eerlijke manier over haar plannen en besluiten. Alle informatie is gemakkelijk, duidelijk en volledig te vinden op papier, via de website en op sociale media.
  • Besluitvorming De besluitvorming is transparant en het college van B&W eist van raadsleden alleen geheimhouding indien hoognodig. In een openbaar subsidieregister kan iedereen inzien wie subsidie van de gemeente ontvangt en halfjaarlijks verschijnt een overzicht van nevenfuncties van raads- en collegeleden.

box 24 Geld verdienen

De overheid treedt terug en bezuinigt helaas steeds meer. GroenLinks pleit ervoor de regierol op initiatieven te versterken. Immers de gemeente is de aangewezen partij om mensen met ideeën samen te brengen en hen de weg te wijzen in de financiële wereld. Maar ook om duurzaamheidsleningen beschikbaar te stellen voor hernieuwbare energie en de ogen en oren open te houden voor hetgeen er op dat gebied gebeurt in andere gemeenten. Meedenken buiten de gebaande paden maakt veel meer mogelijk. Zoals wanneer inwoners via fondsen of crowdfunding middelen aanboren voor vernieuwende projecten. Meedenken van inwoners kan tevens rechtszaken vermijden en besparen op dure externe adviesbureaus.

Meer lezen:

http://rekenkameroost.nl De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht voor doelen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid.

www.datishelder.com Kanteling in organisaties, onderwijs, overheid en gemeenten, met burgers en cliënten, vanuit een open mind, èn met de voeten in de klei.

www.nederlandkantelt.nl Samen op weg naar een innovatieve samenleving.

box 25 Geluksbeleid!

Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan plannen. Soms met hele buurten en vaak buiten de kaders. De gemeente benadert deze plannen met een open houding in de vorm van een JA-loket: zij denkt mee over de plannen en wijst enthousiast de weg in het doolhof van regels en wetten. Daardoor ontstaan in gezamenlijkheid nieuwe initiatieven zoals in Enschede, waar de gemeente een ‘sociale hypotheek’ levert voor een buurthuis en bewoners dit terugbetalen door diensten te leveren. Voorwaarde is dat de ambtenaren meer vrijheid hebben om samen met initiatiefnemers creatieve oplossingen te zoeken, ook buiten hun eigen team, zoals in de gemeente Hollands Kroon. Nog verder gaat de gemeente Schagen, daar werkt een Wethouder voor Financiën en Geluk. Geluk is daar vooraan in het beleid opgenomen. Samen met de inwoners is ‘geluk’ gedefinieerd en wordt elk beleidsbesluit getoetst aan de vraag: worden onze inwoners gelukkig(er) van dit beleid?’

Meer lezen:

www.lingewaardenergie.nl Een burgerinitiatief dat na crowd funding nu het enorme Drijvend Zonnepark Lingewaard ontwikkelt.

www.movisie.nl Kennis en aanpak sociale vraagstukken, met nieuwsberichten en publicaties over burgerinitiatieven.

www.schagen.nl Over hoe een gemeente kan sturen op geluk van haar inwoners.