NATUUR

GroenLinks kiest voor Groene Kwaliteit. Dat begint met een schone leefomgeving en biodiversiteit. Schone lucht en schoon water zijn voorwaarden voor gezond leven, niet alleen voor mensen, ook voor dieren. Biodiversiteit kan alleen in stand blijven door de natuur de ruimte te geven en er zo weinig mogelijk te bouwen of wegen aan te leggen. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen hoort daarbij. GroenLinks gaat voor duidelijke grenzen voor de maat van agrarische bedrijven. Dit sluit megastallen uit.

Zorgvuldig omgaan met de natuur om ons heen

  • Natuurbescherming GroenLinks beschermt de natuur in en om Lingewaard. Ontwikkelings-plannen respecteren de aanwezige natuurwaarden, zoals in de Gendtse Polder. Bouwen gebeurt zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom.
  • Verbinding met natuur Bestaande en nieuwe, uitnodigende wandelpaden verbinden bebouwde kom en het buitengebied beter met elkaar. De buurt mag braakliggende gronden in de gemeente tijdelijk gebruiken als bloemen(pluk)- of moestuin.
  • Donkere nachten De nachten mogen weer donker zijn. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van mensen, planten en dieren. GroenLinks zet in op verminderen van onnodige lichtuitstoot bij kassen, buitenverlichting en aanlichten van gebouwen.

Biodiversiteit en dierenwelzijn

  • Ecologisch beheer De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch. We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om gebruik van landbouwgif tegen insectenvraat en ‘onkruid’ te vermijden.
  • Bijenlinten Om de bijensterfte tegen te gaan, komen er verspreid over de gemeente bijenlinten: aaneengesloten groen met bij-vriendelijke beplanting. De bloemrijke dijken en akkerranden vergroten de biodiversiteit en trekken meteen ook recreanten.
  • Biologische landbouw GroenLinks stimuleert de biologische landbouw, gebaseerd op een kringloop van grondstoffen en het natuurlijk gedrag van de dieren. Daarnaast kan aangepast agrarisch beheer veel bijdragen aan de bescherming van weidevogels.
  • Megastallen De intensieve veehouderij, waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd, leidt tot veel dierenleed, milieuvervuiling en gevaar voor mens en dier. GroenLinks roept de intensieve veehouderij een halt toe en zal in de omgevingsvisie vastleggen dat er geen nieuwe (mega)stallen komen.

box 11 Donkere nachten

Niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen is een natuurlijk dag- en nachtritme gezond. GroenLinks wil daarom overvloedige en overbodige verlichting tegengaan, dat bespaart meteen energie. Een lichtplan brengt, in overleg met betrokken inwoners, de veiligheid, energiebesparing en lichthinder in balans. Voor gemeentelijke gebouwen en bedrijfspanden geldt dat na werktijd automatisch de verlichting (en zo mogelijk verwarming) uit gaat. Gerichte voorlichting heeft als doel het aanlichten van gebouwen en de buitenverlichting van particuliere woningen te beperken. Lingewaard gaat experimenteren met elektronisch te dimmen en adaptieve verlichting van wegen en fietspaden. Een meldpunt lichthinder ‘Waar mag het licht uit?’ helpt om op meer plaatsen in Lingewaard de lichtknop om te zetten.

Meer lezen:

www.platformlichthinder.nl Met onder andere innovatieve manieren om hinder van openbare verlichting te verminderen.

www.nachtvandenacht.nl  Activiteiten en tips voor iedereen, ook gemeenten, om de nachtelijke verlichting te verminderen.

box 12 Biodiversiteit

De aarde kan niet zonder biodiversiteit, nodig voor het recyclen van dode resten, bestuiving van planten, waterzuivering en om plagen te beheersen. Gevarieerd en natuurlijk groen bevordert de biodiversiteit. GroenLinks wil in Lingewaard meer gevarieerd groen en ongewenste plantengroei op verhardingen en in het openbare groen op de meest milieuvriendelijke manier tegengaan. Boeren die, met het oog op dierenwelzijn, overschakelen naar een meer natuurlijke bedrijfsvoering, hebben recht op ondersteuning. Als groene gebieden op elkaar aansluiten geven we dieren in de natuur meer ruimte. Overal waar mogelijk laten we wilde bloemen staan als voedsel voor insecten. Daarom pleiten we ook voor bloemrijke randen langs pachtgronden en op braakliggende terreinen die bewust pas na de bloei gemaaid worden.

Meer lezen:

https://www.gnmf.nl Balans tussen de agrarische sector en ruimte voor natuur, info over duurzame initiatieven

http://www.groenkennisnet.nl Informatie over natuurinclusieve landbouw