WONEN

Een passende woning voor iedereen. Dat vergt creatief omgaan met de ruimte en een open oog voor innovatieve oplossingen. Hergebruik van leegstaande panden, voorzien in tijdelijke oplossingen zoals mantelzorgwoningen en tiny houses. Robotica in bestaande woningen om er als senior langer zelfstandig te kunnen leven. Bij herinrichtingsplannen van begin af aan de bewoners van de kern betrekken en goed onderzoeken wat de woonvraag is. Nieuwe woningen zoveel mogelijk circulair en energieneutraal bouwen en de omgeving groen inrichten.

Voldoende passende woningen

  • Passende woning GroenLinks wil dat Lingewaard voor iedereen, dus ook voor starters, een passende woning heeft. Dat betekent een aanbod van voldoende sociale en middeldure huur- en koopwoningen. De woningen zijn energieneutraal, klaar voor de toekomst.
  • Alternatieve woonvormen Nieuwe woonvormen die sociale cohesie versterken en duurzaam opgezet zijn, krijgen in Lingewaard een kans, zowel huur als koop. Woongroepen en particulieren kunnen grote boerderijen of schoolgebouwen inrichten voor gezamenlijk gebruik.

Duurzaam wonen en bouwen

  • Circulair bouwen Nieuwe bouwprojecten werken met een materialenpaspoort. Bij aanvragen voor nieuwbouw is energieneutraal bouwen een criterium voor de vergunningsaanvraag.
  • Panden hergebruiken Leegstaande winkels, kantoren, kerken en andere cultuur-historische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als verzamelgebouw voor ZZP-ers en atelier- of repetitieruimte.
  • Asbest Lingewaard is actief bij de provinciale asbestscreening. Bij het maken van sanerings-plannen hiervoor wordt het overschakelen op een zonnedak aanbevolen. De gemeente zet hiervoor een revolverend fonds in en biedt duurzaamheidsleningen aan.

"Wonen voor de toekomst"

Box 3 Circulair bouwen

Maar liefst 40 procent van het jaarlijks geproduceerde afval is bouwafval. Allemaal grondstoffen die we maar één keer gebruiken en daarna weggooien. Met de eindige hoeveelheid grondstoffen van de aarde kun je hier niet onbeperkt mee doorgaan. Onze lineaire economie, gebaseerd op de keten productie → gebruik → afval, moet dan ook plaatsmaken voor een circulaire economie, gebaseerd op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Circulair bouwen betekent zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen door aan het eind van de technische levensduur van een gebouw de materialen opnieuw te gebruiken. Aan de hand van een materialenpaspoort zijn alle materialen hiervoor te traceren. Bij de aanvraag van een sloopvergunning wordt eerst een check gedaan naar de mogelijkheden voor hergebruik van bouwmaterialen.

Meer lezen:

www.rvo.nl Praktijkverhaal van een klimaatneutrale wijk.

https://mvonederland.nl Informatie, inspiratie en praktijkvoorbeelden voor ondernemers.

www.alliander.com/nl Duurzame weetjes over het vernieuwde Allianderpand in Duiven.

box 13 Natuurinclusief bouwen 

Huizen bieden steeds minder broed- en verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen. Natuurinclusief bouwen keert het verlies aan biodiversiteit in de bebouwde omgeving door inheemse planten toe te passen in tuinen, schuilplaatsen in heggen en houtwallen voor vogels te maken, vleermuis- en inbouwnestkasten te plaatsen, en neststenen voor mussen en gierzwaluwen in te metselen. Tuinenwedstrijden kunnen mensen daartoe stimuleren. Ook groene daken met sedumplanten en gevels met klimop of wilde wingerd dragen bij aan de diversiteit van flora en fauna in de stad.

Meer lezen:

http://www.stadswerk.nl Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren, samen met betrokken burgers? Forum voor kennisuitwisseling.

www.knnv.nl Haal meer natuur in je tuin, met tips en een afstreeplijst: planten en dieren in mijn tuin. 

box 22 Toekomstbestendige woningbouw

GroenLinks bouwt voor de toekomst: CO2-neutraal en met aandacht voor de behoeften van de samenleving die vergrijst. Dit betekent flexibele woningen en appartementen, met voorzieningen om op een later moment de indeling aan te passen. Zo kunnen ouderen en mensen met een beperking zo lang thuis wonen als zij willen. Daarnaast kun je in gemengde wijken saamhorigheid van jong en oud, starters en nieuwkomers bevorderen en vereenzaming voorkomen. We ondersteunen dan ook creatieve initiatieven van woonverenigingen en particulieren om deze doelen te bereiken. Denk aan mantelzorg-woningen, leegstaande bedrijfspanden en boerderijen inrichten voor groepswonen, en tiny houses (minihuisjes) die verplaatsbaar zijn en weinig ruimte gebruiken. Alle nieuwbouw en verbouw wordt zoveel mogelijk energieneutraal. Dat is nú investeren in een toekomst, onafhankelijk van fossiele brandstoffen en met lage woonlasten.

Meer lezen:

www.hetkanwel.net Vriendenerf van 50plussers met levensloopbestendige woningen en voorzieningen.

http://www.iewan.nl Een woongemeenschap in Lent voor o.a. gezinnen, woongroepen en alleenstaanden.

http://www.tinyhousenederland.nl Open source delen van informatie, kennis en kunde over de Tiny House Nederland movement.

box 23 Leven voor gevorderden

Onze senioren willen en kunnen langer zelfstandig blijven. De gemeente ondersteunt hen daarbij door zelfzorgprogramma’s te initiëren en te voorzien in betaalbare, kwalitatief goede en aangepaste of flexibele woningen. Nieuwe woonvormen, zoals meer-generatiewoningen, groepswonen en geclusterd wonen dichtbij zorgpanden zijn nodig. Procedures voor woningaanpassingen zijn helder en snel, zowel binnen als buiten de WMO. GroenLinks wil gebruik van robotica in de woning promoten om ouderen, zo lang als zij zelf willen, onafhankelijk en comfortabel te laten wonen. Wandelpaden naar het centrum en naar een park zijn vrij van obstakels en goed begaanbaar met rollator. In de buitenruimte zijn naast jeugdontmoetingsplekken ook beschutte ontmoetingsplekken voor ouderen.

Meer lezen:

www.hesticare.com Over de mogelijkheden van een combinatie van zorg en domotica.

http://www.cveg.nl Ecologische huizen gecombineerd met zorg.

www.knarrenhof.nl Zelfstandig en gezamenlijk wonen.