• Via projecten bespaart Lingewaard op zoveel mogelijk plaatsen fors meer dan 1,5 % energie per jaar door openbare gebouwen, bedrijven en woningen te isoleren. En door mensen te stimuleren meer op hun energiegebruik te letten.
 • Snelle toepassing van innovatieve manieren om zonne-energie opwekken zoals zonnepanelen integreren op carports, parkeerplaatsen, gevels, bushokjes, langs weilanden en geluidswanden en op lantarenpalen.
 • Er komen nieuwe locaties voor zonneparken, die door duurzame landschappelijke inpassing en maximale aandacht voor biodiversiteit het gebied ecologisch versterken. Hierbij wordt ingezet op zon op water en dubbel gebruik van de grond.
 • GroenLinks acht meer windenergie noodzakelijk. Voorkeurslocaties voor windmolens zijn tuinbouwgebied Bergerden, langs de Betuwelijn, Steenfabriek Caprice en industrieterrein Looveer. De schaalgrootte van de windmolens is passend bij de omgeving.
 • Ook bedrijven doen mee in de energietransitie. Zij krijgen hiertoe kansen én leven de wet milieubeheer na, gestimuleerd door de controlerende en handhavende rol van de ODRA (omgevingsdienst). Kansen die door nieuwe regelgeving worden geboden worden zo spoedig mogelijk benut.
 • De prestatieafspraken met woningcorporaties kunnen scherper: onder andere over energielabels, energieneutrale woningen en daken met zonnepanelen. De opbrengst komt deels ten goede aan de bewoners van deze huizen.
 • Lingewaard is aanjager van duurzame start-ups en biedt onderdak aan sociale ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. De gemeente geeft het voorbeeld en bereikt maximale CO2-reductie binnen de eigen organisatie.
 • Sneller meer zonnepanelen op gemeentelijke daken en op maatschappelijk vastgoed  als scholen en sportvoorzieningen. Ook diensten die de gemeente inkoopt (leveranciers, onderaannemers) verduurzamen. Certificering maakt beloften niet vrijblijvend.
 • Voorrang bij aanbestedingen krijgen bedrijven die duurzaam produceren, die gericht zijn op duurzaamheid en die bedrijven die op korte afstand van Lingewaard meer dan gebruikelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven.
 • Voor elk dorp en elke wijk komt er een stappenplan over de route naar CO2-uitstoot beperken. In tijdige en heldere communicatie, voor iedereen duidelijk.
 • Samen met partners komt Lingewaard tot de opslag van opgewekte groene stroom in wijken en bij sportparken en parkeerplaatsen. Daarnaast onderzoek doen naar de mogelijkheden tot seizoensopslag van lokaal beschikbare en duurzaam opgewekte warmte.
 • Warmtenetten maken alleen gebruik van duurzame groene bronnen als geothermie, aquathermie, lucht- en bodemwarmte of groene stroom. Inwoners krijgen op korte termijn duidelijkheid welk plan de gemeente heeft voor hun wijk om ‘van het aardgas af te zijn’ en wat dit gaat kosten.