Op de raadsagenda van 8 juli stond onder andere het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP-plus), een maatregelenprogramma om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren voor de periode 2022-2025. De belangrijkste verkeersknelpunten zijn in beeld gebracht en er is een prioriteitenlijst van 10 punten opgesteld die als eerste aan de beurt zijn.

GMP-plus

GroenLinks was blij dat de Papenstraat nu eindelijk bovenaan de prioriteitenlijst staat. Maar bij nadere beschouwing zien we dat er enkel een voorbereidingskrediet is voor deze klus. Het kan toch niet zo zijn dat de inwoners nóg langer moeten wachten? I

GroenLinks was aanvankelijk blij met het amendement van de PvdA om onderzoeksbudgetten in te perken tot aan 2022. Slim, want als je geen geld hebt voor uitvoering, wacht dan ook met verder onderzoek. Nu worden deze budgetten toch opgehoogd. Wij stellen voor niet te ver vooruit te lopen met plannen maken, zodat er ook geld is om die plannen uit te voeren.

Wij steunen de motie van B06 omdat er integraal wordt gedacht: dat een maatregel op de ene plaats (of dit nu woningbouw of de verkeerssituatie is) gevolgen heeft voor de volgende plaats. En aangezien de kruising Bredestraat-Loostraat onveilig is, lijkt een aanvullende maatregel, (zoals  eenrichtingsverkeer of 30 km/uur instellen?) hier zeer op zijn plaats.

Hoewel er in Lingewaard nauwelijks echt last is van verkeersproblematiek -als je dat vergelijkt met de steden om ons heen- begrijpen we wel dat dit kan veranderen door woningbouw. Het is daarom nodig nu al het aantal autobewegingen flink te verminderen (in plaats van meer ruimte te gaan gebruiken voor asfalt). Dat kan door in te zetten op goed openbaar vervoer, meer deelauto’s en fietsgebruik. GroenLinks pleit middels een motie ervoor om extra aandacht aan fietsvoorzieningen te schenken. Want wie fietst staat niet in de file!

Karstraat, alweer de bochten

Vorige week hebben we er lang bij stilgestaan dat een betrouwbare overheid een genomen besluit respecteert. In het geval van de bochten van de Karstraat is dit niet het geval. Een jaar later blijkt dat 'staken' met de plannen voor het college alleen betekende 'tijdelijk uitstellen'.

De VVD haalt aan dat er al afspraken zijn gemaakt met de bewoners van Karstraat 48 over verkoop van hun pand. Het bevreemdt ons dat er blijkbaar al een deal is gemaakt door het college vóór het raadsbesluit van november 2020 werd genomen. Is de raad hiermee buitenspel gezet? Hoe vervelend ook (er zal natuurlijk iets met deze huiseigenaren moet worden rechtgezet), deze voorbarige deal mag geen reden zijn om dit veel te dure project door te zetten.

Al eerder heeft GroenLinks voorgesteld om de bochten voor het meeste (doorgaande) vrachtverkeer af te sluiten. Dat lost al veel van de problemen op. Fietsers in zuidelijke richting kunnen het nieuwe fietspad nemen, over het Nieuwe Diep, en fietsers in noordelijke richting rijden achterlangs de Gulle Goedzak, zoals nu elke fietser al doet.

Overigens, Lingewaard roept steeds meer problemen op zich af als er bij verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen geen restrictie wordt gegeven voor vrachtverkeer dat door de kernen gaat. En, zoals ook al genoemd in rapporten: vrachtwagens kunnen best op bedrijventerreinen gestald worden, om daarvandaan op de snelste manier Lingewaard uit te rijden.

Kortom, geen grote infrastructurele maatregelen en uitkopen van huizen en bedrijven voor miljoenen.

Kijken we naar het hele GMP+, dan zien we een aantal goede plannen. Maar, alleen ter onderzoek. Met de smak geld die dit college voor de Karstraat zou willen gebruiken, kunnen naar onze mening veel meer verkeersproblemen worden opgelost die nijpender zijn. Dus stemt GroenLinks tegen dit voorstel.

“ Al eerder stelden wij voor om de bochten voor vrachtverkeer af te sluiten ”

Ook op de agenda: de afwegingsnotitie Snelfietsroute oversteek Ressensestraat. Om deze oversteek van de snelfietsroute (RijnWaalpad) bij Ressen op te lossen zijn tien verschillende varianten bedacht en beoordeeld op o.a. verkeersveiligheid, sociale veiligheid en landschappelijke inpassing. En er zijn begrotingen opgesteld voor de diverse varianten.

Variantkeuze Ressensestraat

Uiteindelijk besluit de raad om geen van de varianten te kiezen en het fietspad zo te laten als het is. GroenLinks is erg blij dat er geen onnodige wegen worden aangelegd door de dorpskern van Ressen om het fietsverkeer beter af te wikkelen. Toch zijn we niet 100% tevreden met de oplossing die er nu wordt voorgesteld. Terwijl er meer en meer gefietst wordt, wordt het snelfietspad bij Ressen afgewaardeerd doordat fietsers er geen voorrang hebben.

Daarom wil GroenLinks er nogmaals op wijzen dat er in Gelderland vanuit het rijk 1,5 MILJARD euro klaar ligt voor verbetering van fietsverkeer in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Ook de provincie Gelderland heeft nog geld beschikbaar voor goede plannen. Dus we dringen er weer op aan dit aan te boren én te gebruiken voor knelpunten van het snelfietspad. En dan met de échte oplossing, een ongelijkvloerse kruising, zoals het door de Fietsersbond en Vereniging Dorpsbelangen Ressen fel begeerde tunneltje. Het talud ligt er al.

Stemverklaring: We stemmen in met deze oplossing om het fietspad zo te laten als het is. Maar het is wat GroenLinks betreft tweede keus. We verwachten dat een college dat zelf steeds meer fietst, zijn best blijft doen om te lobbyen voor een tunneltje als oversteek voor het RijnWaalpad.