Het onderwerp Duurzaamheid is door GroenLinks op de kaart gezet

Het zaadje waaruit het onafhankelijke inwonerinitiatief Lingewaard Energie is ontstaan, is ooit door GroenLinks door het organiseren van een startbijeenkomst geplant. Met succesvolle projecten als De Knop om op Scholen, het Drijvend Zonnepark en het project EV-Deelauto’s als gevolg. In samenwerking met de gemeente wordt ook invulling gegeven aan het Energieloket Lingewaard.  

Wat ons grote zorgen baart is het vele afval dat we produceren

Gelukkig hebben we het voor elkaar gekregen dat het Klein Chemisch Afval gescheiden kan worden ingeleverd, eerst nog tegen betaling, maar na lang aandringen van GroenLinks uiteindelijk toch gratis. 

GroenLinks organiseerde activiteiten zoals info-avonden, en wandel- of fietsexcursies

De vele door onder de bezielende leiding van natuurgidsen excursies hebben er mede toe bijgedragen dat er meer oog is voor de mooie natuur in Lingewaard. De vele vragen om bomen te sparen hebben geleid tot het oprichten van de onafhankelijke Stichting Boomrijk Lingewaard, die ijvert om bomen te behouden en meer bomen te planten.

Een Groenfonds om herplanten van gekapte bomen te bekostigen

Het initiatief van GroenLinks voor een Groenfonds, waarin voor alle gemeentelijke bomen die gekapt worden een financiële compensatie moet worden gestort, is een gouden greep geweest. Heel veel gemeentelijke bomen waarvoor kapplannen waren konden bij nader inzien toch blijven staan. Bij nieuwbouwplannen wordt zorgvuldiger bekeken welke bomen blijven staan, en op welke manier het plan door bomen en hagen groen ingepast kan worden.

Biodiversiteit leidraad voor groenbeheer en plaagbestrijding

GroenLinks organiseerde het Lingewaardse Jaar van de Bij om biodiversiteit (met de bij als symbool) meer onder de aandacht te brengen. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel meer inwoners zich voor insecten en vogels zijn gaan interesseren. Maar ook het belang onderkennen van inheemse bomen en bloemrijke bermen en akkerranden. Bij de bestrijding van de processierups werden vogelkastjes uitgedeeld.

Kleinschalig toerisme

De lobby voor kleinschalig toerisme begint zijn vruchten af te werpen. In de zomer van 2022 verwachten wij dat eindelijk het door GroenLinks zo lang gevraagde fietsveer over de Waal tussen Bemmel en Ooij in gebruik genomen kan worden. De dijken zijn na steeds weer aandringen al wat fiets- en wandelvriendelijker ingericht.

Betaalbare huur- en koopwoningen

GroenLinks pleit al jaren voor betaalbare huur- en koopwoningen, bouwen voor de juiste doelgroepen (vooral starters en ouderen) en om eerst de aandacht te richten op geschikte inbreidingslocaties in de kernen. We zien nu dat het woonbeleideindelijk wordt aangepast in de richting zoals wij die al die jaren bepleit hebben. Er is ook meer aandacht gekomen voor pre-mantelzorgwoningen.

Inwonerinitiatieven op de raadsagenda

Op initiatief van GroenLinks (in samenwerking met D66) is het voorstel aangenomen om inwonerinitiatieven met minimaal 50 ondersteunende handtekeningen op de raadsagenda te krijgen. Zo is het voorstel Angeren aantrekkelijk aangenomen en heeft Angeren eindelijk zicht op meer groen.

Gezonde en veilige mobiliteit

GroenLinks blijft zich verzetten tegen doortrekking van de A15, het peperdure plan om de bochten in de Karstraat te verflauwen en tegen overbodig nieuw asfalt wat alleen maar meer autoverkeer aantrekt. Een constructieve oplossing om de Karstraatbochten fietsveiliger te maken is in de nieuwe plannen meegenomen. En we zullen, samen met groepen omwonenden, blijven pleiten voor fietsveilige rotondes en oversteken.

Uiteraard blijven we ons in de volgende raadsperiode weer inzetten voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Lingewaard. Door het zoeken naar creatieve oplossingen, in samenspraak met de inwoners en een constructieve samenwerking met andere partijen.