Dubbeldikke raadsvergadering

Huurwoningen voor starters, een verbeterde werkwijze bij zorgvragen, historisch Lingewaard voor scholieren, Huissense turners, tarief voor afvalinzameling en het formaat van zonneparken. Daar ging het over in de laatste raadsvergadering van dit jaar, verdeeld over twee avonden.

 

Wonen

Er zijn de laatste jaren veel te weinig sociale en middeldure woningen gebouwd in de regio. Niet alleen starters en senioren lijden hieronder, ook spoedzoekers (door een scheiding of vanwege tijdelijk werk) kunnen steeds moeilijker een geschikte woning vinden. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan flexibele woningbouw, denk aan tiny houses en schoolwoningen. Een andere oplossing kan zijn om leegstaande gebouwen te splitsen en oude gezinswoningen als klushuizen aan te bieden voor handige aanstaande bewoners. GroenLinks blijft hier op aandringen. Natuurlijk is leefbaarheid in alle kernen van groot belang. Juist om die te behouden of zelfs te vergroten hebben we álle soorten mensen en leeftijden nodig van zowel binnen als buiten Lingewaard. Waardoor Lingewaard een gastvrije gemeente blijft.

Zorg met vertrouwen

Lingewaard worstelt, zoals veel andere gemeenten, met de kosten van de zorg. Vanwege de forse overschrijding van het budget is besloten om een aantal zaken anders aan te pakken. Voor GroenLinks was het eigenlijk een verrassing dat nog niet op die manier werd gewerkt. Dus drongen we op het volgende aan: ga meer samenwerken, minder vanuit regels en meer vanuit vertrouwen. Geen dubbele of driedubbele gesprekken voordat iemand hulp krijgt. Kijk naar goede voorbeelden in andere gemeenten en neem die over. Experimenteer en kijk goed naar individuele mogelijkheden. Neem besluiten in de geest van de wet, liever dan stug vasthouden aan de letter... Creëer de veiligheid van een vangnet zodat kansen ook echt te benut worden, en biedt maatwerk. Gelukkig zijn de voornemens in het plan 'task force' van de gemeente goed. Nu nog uitvoeren! 

Plaatselijke geschiedenis voor basisscholen

De Lingewaardse samenleving verandert. Hoogstamfruit verdwijnt, kerken sluiten, kassen worden geruimd en ambachten verdwijnen. Mooi dat de historische kringen het initiatief namen om over het verleden de ‘Canon van Lingewaard’ te schrijven. Ook prachtig voor gebruik op basisscholen. Want wat is er leuker dan de geschiedenis van je eigen leefomgeving te leren kennen? De raad heeft ervoor gezorgd dat de eindgroepen van alle basisscholen dit boekje krijgen. Mét een excursie of andere activiteiten van de historische kringen als introductie hiervan. 

Huissense turnclub

Na 18 jaar met een oude gymzaal genoegen te hebben genomen, moeten de jongens en meisjes van turnclub SGS in 2021 de Aloysiusschool verlaten. Wat GroenLinks had verwacht, is dat er zicht was op een definitieve oplossing. Met eventueel een tussenoplossing. Maar helaas, voor een dikke half miljoen werd door het college een noodoplossing bedacht, waar eigenlijk niemand blij mee is. Uiteindelijk werd uitgeweken naar Park Rosendael. De minst slechte oplossing voor vijf jaar. De vraag blijft wat er daarna gebeurt en of deze noodoplossing op tijd klaar is. 

Afvaltarief

Na de eerste behandeling van het afvalbeleid, waarbij zowel het vastrecht als de lediging van de container in 2020 fors omhoog zullen gaan, wordt er in december een extra verhoging aangekondigd. Dat valt bij GroenLinks verkeerd. Al eerder pleitten wij om een gewenningsperiode in te stellen en de prijsverhoging in twee fases te doen. Daarmee voorkom je illegale dumping en het verstoppen van restafval tussen gft. Vandaar dat GroenLinks tegen dit voorstel stemde.

Zon en energie

Hoe blijven we aan onze toenemende energiebehoefte voldoen? Als eerste besparen. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken! En natuurlijk alle daken volleggen met zonnepanelen. Helaas levert dat nog veel te weinig op; slechts 2,5% van wat we in Lingewaard nu verbruiken. Dus komen we uit bij zowel windmolens als zonnepanelen op het land. In het voorstel van het college was naast de zoekzone nog ruimte voor kleine windparken tot 3 ha. Helaas wilde de meerderheid van de raad dit aantal beperken tot drie. Jammer, aangezien de zoekzone al bijna vol is en nu twee jaar moet worden gewacht op nieuwe initiatieven.

GroenLinks stelde voor om op het land windmolens en zonnevelden te combineren. Want wind en zon zijn er vaak niet tegelijkertijd. Daarom ligt de combinatie van windmolen en zonneveld voor de hand. Door het dubbel gebruiken van de kabel, kun je met één stroompunt beide bedienen. Een win-wind situatie! 

Op andere plaatsen kan een zonneveld het landschap verrijken. Door er gemengde hagen en bomen omheen te planten en op het perceel bloemrijke kruiden in te zaaien. Ook meervoudig gebruik biedt kansen; zoals de teelt van gewassen of het weiden van dieren. Daarvoor moeten de panelen wel hoger opgesteld zijn. Vandaar dat GroenLinks pleit voor een maximale hoogte van 2,5 meter. Tenslotte voor nu: koppel investeringen èn opbrengst aan inwoners. Via bijvoorbeeld een maatschappelijk fonds, zoals dit ook bij windparken gebeurt. En zorg dan natuurlijk voor goede afspraken waaraan eenieder zich moet houden. Maak dus voortaan meteen, anders als bij zonneveld de Lingewal, van een zonneveld een zonnepark mét natuurwaarde. Zo kunnen we toch natuur verrijken en zon gebruiken voor onze energiebehoefte. 

Helaas werden onze amendementen voor gezamenlijke bekabeling van zonne- en windparken, en wat hogere panelen niet aangenomen.