Duurzaam Lingewaard in de raad

De Regionale Energie Strategie, het beleidskader Windenergie en de kaders voor de Warmtetransitie stonden op de agenda van de raad van 18 september. Onderwerpen die van belang zijn om ons doel, een energieneutrale gemeente in het jaar 2050, te bereiken. 

GroenLinks had het beter gevonden als er eerst een parasolproject duurzaamheid was gerealiseerd. Nu is het andersom: de kaders voor warmtevisie en windvisie (en later dit jaar nog het beleidskader zonne-energie) zijn deelprojecten die onder de parasol van duurzaamheid vallen, maar nu nog geen verband met elkaar hebben. Dit maakt het lastig om een concreet stappenplan te maken en de effecten daarvan te voorspellen. 

 

Zienswijze op concept-startnotitie RES (Regionale Energie Strategie)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Daarin worden de mogelijkheden onderzocht voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De concept-startnotitie RES Arnhem-Nijmegen is nu ook in Lingewaard ter discussie aangeboden. De raad werd het eens over een zienswijze opgesteld door de heer Wilkens, naar aanleiding van bespreking in de politieke avond.

GroenLinks vindt omgevingsparticipatie erg belangrijk en ziet dat in de zienswijze verwoord. Ook de extra aandacht voor energiebesparing, de goedkoopste en snelst uit te voeren klimaatmaatregel, wordt er helder in beschreven. GroenLinks wijst het college er wel op dat het vaststellen van de definitieve RES, gevolgen kan hebben voor de Lingewaardse beleidsstukken op het gebied van hernieuwbare energie.

Beleidskader Windenergie 

Windmolens hebben we heel hard nodig om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Want zonnepanelen alleen zijn daarvoor niet genoeg. En als we duurzaam waterstof willen opwekken, dan hebben we nog veel meer windmolens nodig.

Experts vertellen ons dat de combinatie van wind en zon op percelen heel verstandig is. Immers, wind en zon zijn vaak complementair. Als de zon schijnt, waait het veelal minder en andersom. De combinatie zorgt ervoor dat de opgewekte energie naar dezelfde vervoerkabel van Liander kan worden geleid en geeft de mogelijkheid tot een gezamenlijke opslag in een batterij of misschien in de toekomst in waterstof. Daarom pleit GroenLinks ervoor om in de buurt van de windmolens ook zonneparken aan te leggen. 

Op dit moment weten we niet wat toekomstige energiebronnen zouden kunnen zijn. Maar de komende 15 jaar kunnen we niet anders dan windmolens inzetten. Alleen de zon gebruiken als energiebron neemt teveel ruimte in beslag. Het voordeel van een windmolen: als je hem niet meer nodig hebt, kun je hem afbreken. We gaan ervan uit dat het na gebruik op eiegn kosten weer weghalen van windmolens en windparken in alle overeenkomsten wordt vastgelegd, zoals overal in het land gebruikelijk is.

Kaders Warmtetransitie 

Een warmtevisie moet een aantal aspecten beschrijven. We noemen er vijf, namelijk:

  1. welke duurzame warmtebronnen er aanwezig zijn in de gemeente,
  2. wat de warmtebehoefte is in Lingewaard,
  3. welke concrete plannen er zijn per wijk,
  4. de planning en het tijdspad, en tenslotte
  5. een kostenindicatie.

Helaas missen we deze concrete gegevens. In antwoord op onze vragen zien we dat de wethouder vooral hoopt op een technisch wonder tegen het jaar 2050. En rekent de gemeente zich intussen rijk met 486.000 zonnepanelen op de daken en 184 hectare zonnepanelen op het land (waarvoor voorlopig nog niet meer dan 80 hectare wordt gereserveerd in het conceptplan zonne-energie). Ook voor 2030, al over 10 jaar, zijn wel optimistische berekeningen en mogelijke ontwikkelingspaden geschetst, maar die acht GroenLinks niet realistisch. Bij nader inzien, zie de antwoorden van het college, is de wethouder het daarmee eens. We vragen de wethouder om eerlijk te zijn in hetgeen in dit stuk wordt voorgespiegeld en daarom kunnen we niet met dit plan instemmen. 

GroenLinks vindt dat je bij een roadtour langs de kernen wel met een boodschap moet komen. En met concrete gegevens. anders haken mensen af. Tijdens de politieke avond meldden we reeds dat dit nu in de Zilverkamp al gebeurt. We ondersteunen daarom de motie van LBL om op voorhand meer gegevens te delen met de inwoners.

De motie van CDA/VVD voor een onderzoek naar een eigen warmtebedrijf ondersteunen we niet: eerst moet Lingewaard maar eens vaststellen welke bronnen van duurzame warmte de gemeente op eigen gebied gaat inzetten. Pas daarna komt het geld besteden aan (alweer) een onderzoek. Het blijkt nog een hele grote vraag hoe we aan duurzame warmte moeten komen, niet alleen voor ons, maar ook voor het college dat zich ongetwijfeld heeft laten adviseren. Ons advies daarom: geen onderzoek naar een warmtebedrijf tot er een duurzame warmtebron is gevonden!