De jongerenraad in oprichting presenteerde zich, GroenLinks stelde voor een werkatelier op te richten rond de Kinkelvisie plannen, een motie om te pleiten voor een kinderpardon werd verworpen en vrijwel de gehele raad schaarde zich achter het voorstel om meer aandacht te geven aan onze LHBT-ers. Dit alles in de korte raadsvergadering van 25 oktober.

Werkatelier Kinkelvisie 

GroenLinks is blij dat er steeds meer overleg is met inwoners. Een goed voorbeeld zijn de plannen voor de Zilverkamp in Huissen, die met veel inbreng van de wijk vorm krijgen. In de begroting lezen we dat uitvoering van het Kinkelvisieplan voor Bemmel nog even op zich laat wachten. Dat gaat over een nieuwe inrichting van het gebied rondom cultureel centrum De Kinkel en de parkeerplaatsen. Het wijkplatform Bemmel denkt daar al wel over na. En studenten van Hogeschool Larenstein hebben ook al ideeën over de groene invulling.

GroenLinks stelt daarom voor om voor de Kinkelvisie een werkatelier te starten. Met als deelnemers in ieder geval wijkplatform en gemeente, en opengesteld voor bewoners die zich betrokken voelen. Wie weet doet ook de jongerenraad mee. Er ontstaat dan een breed gedragen gezamenlijk initiatief en we voorkomen dat er verschillende plannen langs elkaar heen gaan lopen.

Wethouder Sluiter zegt toe hierover in beraad te gaan en in ieder geval met het wjkplatform te gaan praten.

Motie Kinderpardon

Soms komen kinderen noodgedwongen in Nederland terecht, omdat ze gevaar lopen in hun eigen land. Hun ouders willen zich hier vestigen, maar door trage procedures duurt het heel lang voordat er duidelijkheid komt. Inmiddels gaan de kinderen hier naar school, krijgen vriendjes en wortelen in onze samenleving. Zij weten wel dat de kans blijft dat ze worden teruggestuurd. Maar als je bijna heel je schoolperiode hier hebt afgerond en de taal niet kent van je geboorteland, is het dan nog wel reëel dat je daar een leven kunt opbouwen?

Deze problematiek lijkt soms ver van ons af te staan, tót het moment dat het een kind betreft dat in onze gemeente verblijft. Denk aan de commotie rondom de kinderen Howick en Lili, afgelopen maand. In veel gemeenten rondom ons is daarom de oproep gedaan om aan te sluiten bij de ‘kinderpardongemeenten’. De initiatieven hiertoe komen van verschillende politieke partijen, links en rechts, lokaal en landelijk. Niet de politiek, maar het hart spreekt voor deze kinderen.

Daarom diende GroenLinks een motie in (zie bijlage) om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat ook in Lingewaard gewortelde kinderen, die hier al langer dan 5 jaar leven, voor een kinderpardon in aanmerking komen.

De motie was door verschillende partijen bij voorbaat ondersteund, maar werd na hoofdelijke stemming helaas verworpen.

Motie Regenboog

Nadat een inspreekster tijdens een politieke avond aandacht vroeg voor de LHBTI+ gemeenschap, werd dit jaar in Lingewaard voor het eerst de regenboogvlag gehesen op Coming Out Day. Een eerste teken van ondersteuning. Ook al lijkt het wel goed te gaan in Nederland, er is op het gebied van gelijke rechten voor de LHBTI+ gemeenschap nog een wereld te winnen.

Voor gemeenten is er een handreiking LHBT-beleid uitgegeven (zie bijlage) met daarin allerlei maatregelen om te bereiken dat de mensen zich ondersteund, veilig en weerbaar voelen in onze samenleving.

De motie van de PvdA en GroenLinks met de oproep aan het college om deze handreiking te gebruiken en de gemeenteraad te informeren hoe en per wanneer welke van de maatregelen in Lingewaard zullen worden ingevoerd (zie bijlage) werd vrijwel raadsbreed ondersteund. Het college gaat daarmee aan de slag. 

Jongerenraad

Vier leden van de jongeren- of jeugdraad in oprichting presenteerden zich. Ze woonden voor het eerst een raadsvergadering bij en dat viel niet tegen; de onderwerpen spraken hun aan en -inderdaad- de vergadering duurde minder lang dan gebruikelijk. In november organiseren ze een wervelend Kick-Off waarbij ze zoveel mogelijk Lingewaardse jongeren proberen te bereiken. Omdat 'betrokkenheid alleen ontstaat als er ook invloed mogelijk is'.

De jongerenraad is binnenkort te volgen op Facebook en Instagram.