Raadsvraag over betaalbare woningbouw

In het project De Poel in Angeren is toegezegd 50% van de woningen op te leveren in de categorieën sociale huur, middelhuur, goedkope en betaalbare koop. GroenLinks wil uitsluiten dat deze 22 woningen grotendeels in de duurste categorieën eindigen. Dat gebeurt vaker bij nieuwbouwprojecten, waardoor Lingewaard nog steeds een enorm tekort heeft aan sociale huurwoningen. De teller staat op slechts 14%!

Wetende dat WaardWonen graag haar bijdrage wil leveren, vroeg Inge Sloot aan het college welke verdeling er is of wordt afgesproken met de projectontwikkelaar per categorie woning, en waarop die verdeling is of wordt gebaseerd. Volgens wethouder Sluiter kan dit niet exacter worden aangegeven in deze 'verkavelingsstudie'. Daarin wordt alleen  aangegeven welk type woningen er gebouwd wordt, maar nog niet bekend is voor welke prijs.

Op de vraag wanneer het verdiepend woonbehoefteonderzoek -zoals de behoefte aan wonen met zorg- aan de raad gepresenteerd wordt (wat van grote invloed kan zijn op de nieuwe afspraken met projectontwikkelaars) antwoordde wethouder Witjes dat mogelijk pas in het najaar verschillende woononderzoeken zullen starten.

Groene inpassing uitbreiding Medisch Centrum aan de Polseweg te Huissen

Groen is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Lingewaard is ook het hart van onze groene metropoolregio. Om dit zo te houden is het belangrijk als raad te blijven letten op een goede groene inpassing van woningen en bedrijven én ervoor te zorgen dat dit op een natuurlijke manier gebeurt om de biodiversiteit te bevorderen. Ondanks herhaalde toezeggingen blijkt het maar niet te lukken een goede groene inpassing te realiseren. We noemen grote projecten zoals Fairlight in Bemmel, de Aldi in Haalderen, Landgoed Molenstraat 1 in Gendt en de toegezegde struweelhagen van honderden meters achter de Ressensestraat 42 a t/m c.

GroenLinks wil dat de bedrijven en bewoners zich aan afspraken hierover houden zodat er op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met de herinrichting van onze steeds schaarser wordende groene ruimte. We zien dit keer op keer mislukken. We stellen voor dat in aanloop tot ieder bestemmingsplan serieus wordt nagedacht over biodiversiteit en groene inpassing, als compensatie voor de nieuwe verstening. We hadden daarvoor een amendement gemaakt om de urgentie te benadrukken, maar na overleg bleek dat dit technisch niet mogelijk was, helaas. Vandaar dat het een motie is geworden, met dezelfde urgentie.

“ in aanloop tot ieder bestemmingsplan serieus nadenken over biodiversiteit en groene inpassing, als compensatie voor de nieuwe verstening ”

De motie werd helaas verworpen. GroenLinks laat de moed niet zakken en gaat in ieder geval zorgen dat in de nieuw omgevingswet er serieuze aandacht komt voor landschap en biodiversiteit en dat bouwplannen daarin een toegevoegde waarde moeten hebben.

Transitievisie Warmte

GroenLinks vindt dat deze transitievisie niet voldoet. Voor de inwoners is het volstrekt onduidelijk wat er gaat gebeuren per wijk, per kern. Er is geen volgorde en geen planning. GroenLinks had in plaats van deze voorzichtig afwachtende houding van stapje voor stapje verwacht dat er meer lef zou zijn getoond, met een duidelijke uitwerking en verdieping van plannen. Plus een helder participatieplan waardoor inwoners betrokken zijn en weten waar zij aan toe zijn als hun ketel kapot gaat. Zonder deze verduidelijking en betrokkenheid zouden plannen wel eens meer tegenwerking kunnen krijgen.

Verder is de afgelopen drie jaar NIETS bereikt qua opwek, dus is het nu tijd voor een maximale inzet op isolatie. Voor degenen die cijfers willen: het gemiddelde huis op de Zilverkamp van 100 m2 is wel voor € 15.000 van label C naar label A te isoleren. En het mooie is: dat geld is binnen 10 jaar terug te verdienen. Probeer dat maar eens met een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken…

Daarom steunt GroenLinks van harte het initiatief van de PvdA om geld beschikbaar te stellen voor een fonds waaruit inwoners geld kunnen lenen om hun huis te isoleren en daardoor nu al meteen minder energie te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Helaas haalde dit plan het niet. Dus geen geld om de inwoners een handje te helpen bij het verduurzamen van hun huizen, terwijl er door de gemeente wel flink meebetaald wordt aan de energietransitie van bedrijven op Bergerden. 

Hoewel GroenLinks wil dat de hele energietransitie op een planmatige wijze wordt aangepakt, met maximaal resultaat tegen de laagste kosten, en zo een succes wordt voor alle inwoners van Lingewaard, stemmen we niet tegen. Onder het motto: ‘we moeten door’ stemmen we vóór.

“ planmatig aanpakken energietransitie met maximaal resultaat tegen de laagste kosten voor álle inwoners van Lingewaard ”

Oprichting Lingewaards Warmte Infra Bedrijf (LWIB) en aanleg warmtenet NEXTgarden

Stel, dat GroenLinks tegen dit voorstel zou stemmen. Dan staan volgens de VVD de zittende tuinders, verenigd in de coöperatie Lingezegen Energy letterlijk in de kou. Daar is GroenLinks het niet mee eens. Juist de zittende tuinders laten zichzelf én hun toekomstige collega’s in de kou staan door niet zelf te willen investeren in een uitbreiding van hun warmtenet. Verder zal de warmte voor het warmtenet vooral van de biomassacentrale moeten komen, en deze wordt niet door de tuinders, maar door Host geëxploiteerd. De tuinders zijn enkel afnemer van deze warmte.

Nu is er een risico voor de gemeente Lingewaard: de gemeente Lingewaard wordt voor 1/3 aandeelhouder in het op te richten warmtebedrijf. Dat betekent dat de gemeente ook voor 1/3 moet bijdragen in toekomstige verliezen, en dus wel degelijk risico’s loopt.

Dan over het gebruik van het Energie Transitie Fonds (ETF) als aandelenkapitaal in het warmtebedrijf: dat is wat GroenLinks betreft om twee redenen verwerpelijk. 1- het ETF is opgezet als een revolverend fonds en niet als een bedrijfsinvesteringsfonds van de gemeente; 2- het ETF is vooral bedoeld voor inwoners en bedrijven om te kunnen investeren in energiebesparende maatregelen die een bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

En dan is er nog een punt waarbij GroenLinks een vreemd gevoel krijgt. Het lijkt hier enkel te gaan over een warmtenet op het bedrijventerrein. Maar zetten we de deur hiermee ook open naar een warmtenet vanaf deze locatie naar de Zilverkamp? Dat bleef in de discussie boven de markt hangen.

Zonder nieuwe CO2-vrije warmtebronnen lijkt onmogelijk een duurzaam warmtenet in te stellen. Lingewaard neemt toch een groot risico en gebruikt geld uit een fonds wat daarvoor niet is bedoeld. Alleen al deze drie aspecten zijn voor GroenLinks reden genoeg om TEGEN dit voorstel te stemmen.

Helaas bleek GroenLinks de enige partij die tegenstemde.