alle projecten CO2-neutraal

KLIMAAT

Samen CO2-neutraal. Drastische vermindering van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Dat betekent maximaal investeren in energiebesparing en schone energieopwekking in een klimaatpositief gebouwde omgeving. We grijpen de kansen van de energietransitie aan en leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe ‘groene banen’. Inwoners met weinig financiële middelen krijgen de kans om mee te doen in coöperatieve energieprojecten en profiteren mee van de opbrengst. We versterken de invloed van inwoners door hen actief te betrekken bij de uitvoering van de energietransitie in hun wijk waardoor de leefbaarheid verbetert.

“ energiebesparing betaalbaar voor iedereen ”

Natuurpositief en circulair. GroenLinks werkt aan een circulaire economie met respect voor mens en milieu. Goed voor nu en in de toekomst. Natuurpositief betekent dat de energietransitie gepaard gaat met verdere ontwikkeling van onze natuur. Zo eisen we bij nieuwbouw handhaven van bestaande bomen en struiken en nieuwe kansen om de natuur te versterken en biodiversiteit maximaal te stimuleren. Circulair betekent dat we ons sterk maken voor een economie die grondstoffen in de kringloop houdt. De gemeente zet in op korte ketens en hergebruik van grondstoffen, geeft in haar inkoopbeleid het goede voorbeeld en neemt maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen.

wonen voor iedereen

WONEN

Een passend huis in een fijne buurt. Om de woonwensen van alle Lingewaarders te vervullen zijn veel verschillende soorten woningen nodig. Voor ouderen die kleiner willen wonen, maar wel in de eigen kern. Voor jongeren, starters en alleenstaanden die weinig ruimte nodig hebben en niet veel kunnen betalen. En jonge gezinnen die wachten op een grotere woning. Ook zijn er mensen die graag met meer bij elkaar wonen, een (pre-)mantelzorgwoning in de tuin wensen of hun eigen tiny house. GroenLinks wil daar snel wat aan doen, door creatief om te gaan met onze ruimte, bestaande gebouwen en woonvormen. En door eisen te stellen aan het percentage betaalbare huur- en koopwoningen. Daarnaast bouwen we aan mooie gemengde wijken. Die prettig leefbaar, veilig en goed bereikbaar zijn, met groen, speelruimte en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

“ leefbare groene wijken ”

Bouwen voor de toekomst. Slim bouwen doen we energieneutraal, circulair en klimaatadaptief. En zoveel mogelijk binnen de huidige gebouwde omgeving. Hierdoor sparen we de groene ruimte en biodiversiteit, knappen de kleine dorpscentra op en dragen bij aan gezonde mobiliteit zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Inwoners die de handen uit de mouwen willen steken voor alternatieve woonvormen, of voor een opknapbeurt voor hun wijk, vinden bij GroenLinks een JA-loket. Daaronder verstaan we een behulpzame gemeente die actief meedenkt over de uitvoering en fondsenwerving. Nieuwe inwoners verwelkomen we met 'n voucher voor een te planten boompje.

iedereen doet ertoe en doet mee

WELZIJN

Kansen voor iedereen. GroenLinks zet in op een samenleving waarin inwoners met allerlei verschillende achtergronden zich thuis voelen. Waarin elke inwoner zich kan ontwikkelen en waar mensen elkaar ondersteunen. Met goed onderwijs, ontmoetingsplaatsen, sportieve en culturele activiteiten en plekken waar je met vragen en problemen terechtkunt. Met kleinschalige zorg voor iedereen toegankelijk, dichtbij huis. Investeren in preventie is belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Een zinvolle dagbesteding, groene leefomgeving, schone lucht, gezond eten en sociale contacten horen daarbij. We verwelkomen mensen die hun land ontvluchten voor oorlog en geweld. De diversiteit van culturen zien we als een verrijking van de samenleving. We luisteren naar elkaar en de gemeente staat open voor ideeën en initiatieven van inwoners. Samen bereik je meer.

“ recreatie, sport, spel, cultuur, creativiteit en kunst  ”

Zorg voor jong en oud. Goede zorg is voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk, ongeacht culturele achtergrond, sociaal- economische status of handicap. Aandacht voor taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn daarom, samen met een aanpak tegen eenzaamheid, een speerpunt in ons welzijnsbeleid. Veel ouderen zijn vitaal en actief als vrijwilliger, zij zijn met hun levenswijsheid belangrijk voor de sociale cohesie. Zodra het fysiek of mentaal minder gaat kan de oudere rekenen op hulp-op-maat. Ook mantelzorgers worden ondersteund om vereenzaming en overbelasting te voorkomen. Steeds meer jongeren dragen zorg voor familieleden. Zij hebben baat bij en recht op goede begeleiding. Als jongeren problemen ervaren met hun mentale of fysieke gesteldheid, dan volgt snel passende hulp.

natuurlijk landschap en dierenwelzijn

GROEN & LEEFOMGEVING

Groene leefomgeving. Groen in de dorpen is onmisbaar voor ons welzijn, klimaatadaptatie en voor de biodiversiteit. GroenLinks wil schone lucht, kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos buiten spelen. Bomen en struiken nemen CO2 en fijnstof op en beschermen tegen wateroverlast en hitte. We beschermen de bestaande bomen en we planten zoveel mogelijk bomen bij. Elke ingreep in de ruimte, voor bouwen of wegenaanleg, moet méér groen opleveren. Een beter fietspaden-netwerk met passende voorzieningen bespaart op asfalt voor nieuwe wegen en parkeren. Dat houdt mensen in beweging en vermindert autoverkeer. Natuurinclusief bouwen verhoogt ook de biodiversiteit in de dorpen. Inwoners noemen in de wijk- en dorpsontwik- kelingsplannen het groen als prioriteit en vragen daarin terecht om tegemoetkoming door de gemeente.

“ veilig voorrang voor de fiets ”

Natuur en (cultuur)landschap. Lingewaard is een groene gemeente en dat houden we natuurlijk zo. Samen of alleen genieten van de de schoonheid en de rust van de natuurwandeling door uiterwaarden, over dijken en in Park Lingezegen, een prachtige omgeving om te koesteren! We verwelkomen daarbij kleinschalig toerisme, ook goed voor de economie. We komen op voor de natuur en de planten en dieren die daar leven. De kernkwaliteit van het rivierenlandschap met fruit van de Betuwse hoogstambomen, verdient bescherming. Dus ruimen we zwerfafval op, gebruiken geen giftige stoffen, beperken de lichtvervuiling en promoten de omslag naar diervriendelijke biologische landbouw. Bewust omgaan met planten en dieren en waarderen van de natuur begint al op jonge leeftijd. De activiteiten van Stichting Lingewaard Natuurlijk, met veldlessen en schoolmoestuintjes zijn daarbij onontbeerlijk.

Al onze speerpunten vind je in het verkiezingsprogramma dat je hieronder kunt downloaden.