Nog meer bedrijventerreinen?

Bedrijventerreinen waren afgelopen jaren niet vol te krijgen. Gronden werden afgewaardeerd, de specifieke bestemming soms veranderd. Inmiddels lijkt het iets beter te gaan met de economie, maar er zijn ook al ‘winstwaarschuwingen’. Ons college neemt een sprong voorwaarts en wil onderzoek doen naar nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. Reden tot het stellen van vragen.

De afgelopen jaren is gebleken dat de hoeveelheid bedrijventerreinen waaraan de gemeente Lingewaard behoefte leek te hebben erg hoog was ingeschat. Dit resulteerde vanaf 2009 tot 2018 in verschillende maatregelen, zoals afwaardering van de grond in de begroting, verkoop van gronden voor een goedkopere uitgifteprijs en verandering van bedrijventerreinen voor specifieke (agro)functies. Ook de provincie nam maatregelen in verband met de grote honger naar bedrijventerreinen in bepaalde regio's (ook onze) en stelde het RPW (regionaal programma werklokaties) op.

Inmiddels is het economisch tij veranderd en worden ook in Lingewaard weer bedrijventerreinen verkocht. Daarbij valt het op dat oude panden achterblijven, hetgeen verrommeling veroorzaakt en ongewenste activiteiten aantrekt. Zo zien we op onze oudere bedrijventerreinen wietplantages of andere ongewenste (soms criminele) activiteiten ontdekt worden.

Vanuit het college wordt nu voorgesteld om onderzoek te doen naar ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Zoals wordt verwoord in het voorstel: “Het hoger doel hierbij is de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, waarmee de gemeente aantrekkelijk blijft voor ondernemers”.

GroenLinks vraagt, samen met D66, naar de investeringen en opbrengsten in het verleden en een realistische verwachting voor de toekomst. En wijst op de impact van verloedering op bestaande bedrijventerreinen en nog meer verstening en verkeer op onze (natuurlijke) omgeving. 

De vragen:

  1. Hoeveel heeft de gemeente de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in haar bedrijventerreinen, inclusief NextGarden? En hoeveel heeft dat uiteindelijk opgebracht (resultaat eind 2019)?
  2. Waarom is het hogere doel nieuwe bedrijventerreinen en niet het volledig benutten en revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen?
  3. Economen verwachten dat de economische groei in Nederland de komende jaren afvlakt Is het dan wel verantwoord om op nog meer groei van bedrijventerreinen in te zetten? En hoe verhoudt zich dit tot de kaders van de RPW?
  4. Welke invloed hebben nieuwe bedrijventerreinen, naast de reeds geplande uitbreiding met 1000 woningen, op de bereikbaarheid van Lingewaard?
  5. Wordt gedacht aan bepaalde labeling voor bedrijventerreinen (bijvoorbeeld gericht op innovatieve, hernieuwbare energie) of juist bepaalde soort bedrijventerreinen (bijvoorbeeld verkeersaantrekkende sectoren) uitgesloten?
  6. Hoe blijft Lingewaard aantrekkelijk voor inwoners en toerisme, ook een economische drager, bij meer bedrijventerreinen en de mogelijke doortrekking van de A15? Met name als het gaat om verkeerslawaai, luchtkwaliteit en landschappelijke kwaliteit.
  7. Waarom wordt wél buiten de huidige kaders naar ruimte gezocht voor de aanleg van bedrijventerreinen, maar niet voor duurzame energiebronnen zoals zonnevelden of woningen grenzend aan de bebouwde kom in Haalderen of Angeren?