Intussen is de wereld in rap tempo veranderd en dat zien we niet terug in deze visie. Zo missen we aandacht voor het stikstofprobleem, het voortdurende gebrek aan passende woningen en het belang van biodiversiteit, ons unieke landschap, de rivieren en uiterwaarden. Wat GroenLinks betreft staat deze omgevingsvisie nu op de grens van onvoldoende.

Ook over participatie is nog onduidelijkheid. GroenLinks wil dat inwoners vanaf het begin mee kunnen denken en beslissen over nieuwe plannen. De omgeving weet immers wat er speelt in een kern en het buitengebied. In de toekomstige omgevingswet is het echter niet de gemeente, maar zijn het de plannenmakers zélf die moeten zorgen voor voldoende participatie. Maar, hoe controleer je dat? Wie bepaalt hoe Lingewaard er in de toekomst uit gaat zien?

Nu beslist de gemeenteraad nog over bijna alle ingediende bestemmingsplannen, zoals het bouwen van woningen. Dat gaat veranderen. GroenLinks wil dat de raad zeggenschap blijft houden over het aantal te bouwen woningen. Voor ons is de limiet dat het college zelfstandig mag beslissen over maximaal drie woningen in het buitengebied en maximaal vijf woningen in de kern (en dus geen 20). Anders zet de raad zichzelf buitenspel.