Woningbouwplannen

GroenLinks is vóór ten minste 25% sociale woningbouw. Maar ook vóór duidelijke plannen, een helder kostenplaatje, en bescherming van waardevol groen en landschap. Daarom stemmen we soms tegen bepaalde woningbouwplannen, mét een stemverklaring.

Zandsestraat Bemmel

Zoals bekend is GroenLinks tégen dit plan omdat we het landschap daar te waardevol vinden en er in Bemmel zelf nog mogelijkheden voor inbreiding zijn (woningbouw op lege plekken of leegstaande gebouwen herinrichten). En áls we daar al zouden bouwen, vrezen we dat na de bouw van het eerste deel, met de duurdere panden, de beloofde 50% sociale woningbouw op het tweede deel, en ook de landschappelijke herinrichting van het deel onder de hoogspanningsleidingen erbij in zullen schieten. Zoals wel vaker gebeurt: te duur geworden door allerlei oorzaken.

Fractievoorzitter Inge Sloot: "Een meerderheid van de raad zal helaas vóór dit plan stemmen. Rest ons een stemverklaring, waarin we graag een paar punten aanhalen.

  1. De gemeente Lingewaard heeft de laatste jaren geen actief grondbeleid gevoerd. Inmiddels zijn we jaren verder en nu plukken we de wrange vruchten hiervan; we hebben géén of onvoldoende grond om zelf sociale huur op te bouwen. Een stuk wat we nog wél hebben, verkopen we aan een projectontwikkelaar om 14 dure woningen te bouwen.
  2. De inbreidingsmemo geeft niet overal aantallen en waardoor het totaal onduidelijk blijft over hoeveel woningen in totaal dit gaat.
  3. De claim dat we onvoldoende ambtenaren hebben om actiever te zijn wat betreft ontwikkelen en hergebruiken is een vreemde, als woonruimte zo’n hoge prioriteit heeft.
  4. De demografische ontwikkeling zegt duidelijk dat Lingewaard vergrijst. Als we de juiste woningen bouwen of inrichten voor ouderen en kleinere huishoudens, komt de doorstroming op gang en daarmee ook de woongelegenheid voor gezinnen en jongeren. Met nadruk op ‘de juiste’, kijk dus naar alternatieven. Onlangs werd in Zwolle een wijk gesloopt, om deze binnen een maand te herbouwen tot meer kleinere en duurzame woningen. Ook in Nijmegen zij er mooie voorbeelden. Kijk om je heen, college, en neem creatieve oplossingen over.
  5. Dan de samenwerkingsovereenkomst met Jansen Bouw. Gelukkig staat hier al uitroepteken achter het aantal te bouwen sociale huur- en betaalbare woningen. Om ons te verzekeren van deze opbrengst stellen we voor te starten met de sociale en goedkoopste bouwvormen, zodat de kans groter is dat deze ook uitgevoerd worden. De ervaring leert namelijk dat er vaak een melding komt dat de laatste fase financieel niet meer haalbaar is. Kan de wethouder dit oppakken en vastleggen?  Dit gezegd hebbende mag het duidelijk zijn dat we voor de motie woningreserve zullen stemmen.

GroenLinks hoop dat deze bijdrage de gemeente stimuleert om anders te kijken naar nieuwe woningbouwopgaven."

Dorpsstraat Gendt

GroenLinks is blij dat het prachtige oude pand, ooit gemeentehuis van Gendt, behouden blijft. Wél jammer dat het niet voor twee huishoudens verbouwd kan worden. Op onze vragen heeft de wethouder toegezegd met de projectontwikkelaar te spreken over 1- een deel van de bestrating met waterdoorlaatbare stenen uit te voeren en 2- een beplantingsplan maken dat een bijdrage levert aan de biodiversiteit en past bij de laanuitstraling aldaar.

Uitbesteding was- en strijkservice

GroenLinks is blij met de positieve signalen van de pilot. De wethouder heeft ons vorige week verzekerd dat, in het geval dat het inzetten van de was- en strijkservice niet voldoet, er op maat gekeken wordt naar een oplossing. Dit stelt ons gerust.

Daarnaast vraagt GroenLinks zich af of de korting oftewel bezuiniging van een half uur voor het elders wassen en strijken wel reëel is. We weten dat hulp over de vloer heel belangrijk is, ook voor een praatje en indirect tegen de eenzaamheid. Komt dit dan niet in de knel? En is de overblijvende tijd voldoende voor de overige geplande activiteiten?

Wethouder Slob bevestigt dat het praatje inderdaad belangrijk is en wil meer inzetten op gebruik van ontmoetingsruimtes en wijkcentra om eenzaamheid te voorkomen.

Bruggetjes en andere civieltechnische kunstwerken

GroenLinks is blij met het amendement om naar een iets hoger onderhoudsniveau te gaan, zeker na het zien van alle verschillen in onderhoudsniveaus op de foto’s in de memo. Ook de toezegging dat er gekeken wordt naar een structurele manier om de onderhoudskosten te reserveren en de systematiek van indiceren, vinden wij positief.

Zo blijft onze gemeente aantrekkelijk en veilig, ook voor recreanten.

Vossenhol Bemmel

We ontvingen een mail van de werkgroep Vossenhol, die onze zorgen deelt over de afhandeling van de onveilige verkeerssituatie bij Vossenhol. De werkgroep is van mening dat een rotonde, met fietsstroken, zorgt voor de meest veilige afwikkeling van alle verkeer op de kruising. Er is nog een variant aangedragen door de fietsersbond (instellen eenrichtingsverkeer) en de variant die de voorkeur heeft van het college.

GroenLinks is van mening dat alle drie de varianten van oplossingen onderzocht dienen te worden en heeft daar maandag schriftelijke vragen* over ingediend.

* De vragen zijn als bijlage hieronder toegevoegd, we wachten nog op antwoord.

Nu het op basis van de mail van de werkgroep wat urgenter lijkt, vraagt GroenLinks in de raadsvergadering of er inderdaad al stappen genomen zijn m.b.t. onteigening van gronden en zo ja, of dit juridisch wel is toegestaan. Ook horen we graag waarom dit project naar de inwoners als definitief aangegeven wordt.

Wethouder Sluiter: "De gemeente is met een deel van de eigenaren al in gesprek over verkoop van gronden, een deel eigenaren heeft dat geweigerd. Onteigenen komt pas in beeld als het bestemmingsplan aangenomen is. Op dat plan (onderdeel van project Dorpensingel) kunnen ook weer zienswijzen ingediend worden."

De hele raadsvergadering is hier terug te zien en beluisteren: https://lingewaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2ee833c2-528d-4da1-8990-2fab0d51757e