Op de agenda staan o.a. het Koersdocument Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie. Maar we beginnen met een raadsvraag en discussie over de -mede door GroenLinks ingediende motie- over bouwplannen die steeds te dure woningen opleveren.

Ondergelopen fiets- en voetgangerstunneltje Huissen

Afgelopen weekend waren er weer flinke hoosbuien. Daar is tegenwoordig vaker sprake van, met het huidige klimaat. Door een verstopte afvoer loopt het veel gebruikte fiets- en voetgangerstunneltje onder de stadswal in Huissen dan onder water. Waardoor het onlangs nog twee dagen lang ontoegankelijk was. Om veiligheidsredenen is het belangrijk om dit onderlopen te voorkomen. Inge Sloot vraagt de wethouder wat er gedaan gaat worden om dit probleem te verhelpen. Wethouder Sluiter zegt toe te onderzoeken hoe de roosters (die verstopt zijn door bloesem) en het meldingssysteem verbeterd kunnen worden.

Motie woningbouw Dorpsstraat Bemmel

Het college wil afwijken van de voorwaarden voor betaalbare woningen op de plaats van de verpauperde zaal van Het Wapen van Bemmel. In plaats daarvan gunt het de initiatiefnemer om 21 dure appartementen te bouwen. Daarmee voldoet het college niet aan de in de woondeal en in de Nota Wonen
gemaakte afspraken om bij nieuwe woningbouwontwikkelingen de helft van de woningen te realiseren als betaalbare of goedkope koop, middenhuur of sociale huur.

In Bemmel staan vrijwel geen woningen te koop in de prijscategorieën goedkope en betaalbare koop. De wachtlijsten voor een huurwoning zijn enorm. Daarbij komt dat er nog genoeg appartementen in het dure segment te koop staan, denk aan de ontwikkeling nabij de rotonde Loostraat. Dus vragen we ons af of ze wel nodig zijn en of je niet bouwt voor leegstand, terwijl mensen staan te springen om een betaalbare woning.

GroenLinks verwacht dat er kansen zijn om het parkeren anders op te lossen, ziet dat er andere manieren van bouwen zijn zoals modulair bouwen en gebruik maken van andere materiaalkeuze om zo kosten te besparen. De motie om de woningbouw beter af te stemmen op de vraag werd helaas alleen gesteund door de indieners PvdA, GroenLinks, D66, SP en lijst Zonnenberg. Daar gaat weer een kans...

Koersdocument Omgevingsvisie

Na alle input van verschillende partijen waaronder GroenLinks, wordt hier een koersnota gepresenteerd waaruit niet blijkt waar we nu staan en niet waar we naar toe willen. Ook insprekers van digitale bijeenkomsten, Lingewaard Natuurlijk en het Gelders Genootschap kwamen tot deze conclusie. Tijdens de inforonde was er helaas vooral aandacht voor het proces. Tijdens de politieke avond opnieuw, mede doordat het onduidelijk was hoe en wanneer de input van de raad kon worden gegeven. 

GroenLinks wil juist graag de inhoud bespreken, zodat we met elkaar zorgen dat de omgevingsvisie een volwaardig toekomstbestendig stuk wordt. En we willen daarvoor graag ruim de tijd nemen, zeker nu de verplichte datum voor de start van de omgevingsvisie mogelijk wordt uitgesteld. 

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de wethouder in gesprek wilde om met de fracties dieper inhoudelijk op deze materie in te gaan. De koersnota kan daarbij als voorzetje dienen. Dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat de werkelijke koers is uitgezet, is voor GroenLinks duidelijk.

Regionale Energie Strategie 1.0

Het amendement (wijzigingsvoorstel) van D66 geeft aan Lingewaard weliswaar meedoet met de RES, maar dat de raad niet met alle facetten even gelukkig is. Naast de onevenwichtigheid in gebruik van zon en wind voor energieopwekking en de landschappelijke inpassing, vraagt GroenLinks aandacht voor nog drie zaken:

  1. De mogelijkheid voor inwoners om mee te dóen en mee te beslíssen in vormen van energieopwekking. Dat is in het zonnepark Lingewal helaas niet gebeurd en lijkt ook bij windpark Caprice niet meer te kunnen. We gaan voor niet alleen geld in een omgevingsfonds, maar voor daadwerkelijke participatie. Liefst voor minstens 50%. Volgens ons staat in de beleidsstukken wél dat ernaar gestreefd wordt. Een check bij de wethouder gaf aan dat ook hij daar volop op in wil zetten.
  2. Zon op dak. Lingewaard heeft als doel 140.000 zonnepanelen op de daken in 2030. Lijkt heel veel. Maar het is helaas slechts 17% van de momentele elektriciteitsbehoefte van Lingewaard. Denk aan afscheid van koken en verwarming op gas en de opkomst van stekkerauto’s, en dan zie je dat er echt nog grote stappen moeten worden genomen!
  3. De participatiecoalitie heeft ons geweldige spiekkaarten aangeboden om zowel de landschappelijke inpassing en participatie, als de balans tussen lusten en lasten te wegen bij de energietransitie. Op onze vraag of het college hiervan gebruik gaat maken, gaf de wethouder aan dat ze al in zijn koffertje zitten.

GroenLinks dringt aan op flink tempo maken met meer zon en wind, vooral nu er met huidige subsidies nog mooie rendabele projecten te maken zijn. Waar we natuurlijk wél heel blij mee zijn is met de RREW-regeling. Want daarmee zijn ook in Lingewaard mooie stappen te maken om minder energie te gebruiken!

Herziene plannen windturbines Caprice

De herziene plannen voor de windmolens bij Caprice komen ter inzage te liggen. Gezien de hoogte van de geplande windmolens, betekent dit dat omwonenden binnen een straal van 2,4 km hierover geïnformeerd dienen te worden. GroenLinks vroeg zich af of dit gebeurd is. De wethouder antwoordde dat dit inderdaad gaat gebeuren via brieven. Over het ter inzage leggen tijdens (een deel van) de vakantie wordt nog nagedacht. Mogelijk wordt de termijn verlengd.

Verdrag handicap en toegankelijkheid

GroenLinks vindt dat toegankelijkheid zou moeten gelden bij al het handelen van de gemeente. Dat betreft zowel de fysieke toegang als de toegang tot informatie. Als we alle plannen en beleidsstukken daarop toetsen, komen we steeds verder op weg naar een inclusieve samenleving.