Samen verder

Na de heftige gebeurtenissen van de vorige maand waarbij brand een deel van het gemeentehuis verwoestte, volgde een rustige raadsvergadering. GroenLinks heeft veel respect voor de mensen die keihard gewerkt hebben om de dienstverlening weer op orde te krijgen, waarbij vooral kwetsbare inwoners voorrang hebben. 

Op de raadsagenda van 19 september stonden onder andere goede plannen voor onderwijshuisvesting en nieuwbouw in Bemmel, wat minder goed nieuws over de uitgaven in de tussenrapportage en een onlogische verhuizing van het participatiepunt Bemmel.

Gevolgen brand gemeentehuis

Doordat het gemeentehuis voor langere periode onbruikbaar is en daardoor de gebruikelijke dienstverlening onder grote druk is komen te staan, werd door alle partijen gezamenlijk een motie ingediend. Hierin werd uitgesproken dat prioriteit gegeven moet worden aan kwetsbare inwoners en vroeg de raad om regelmatig bijgepraat te worden over de dienstverlening aan inwoners binnen het sociaal domein. 

Participatiepunt Bemmel 

We horen geruchten dat het participatiepunt Bemmel gaat verhuizen naar De Kinkel. Dit lijkt ingegeven door een enquête op Facebook die slechts 82 stemmen opleverde, waarvan 55 voor. GroenLinks vindt dit geen representatief onderzoek en pleit ervoor om voorlopig in het huidige SWL-gebouw te blijven. Met zoveel partijen in het pand, is het makkelijk schakelen en zijn de lijntjes voor bewoners korter om met iemand van de juiste organisatie in contact te komen.  

Bouwstenennota Onderwijs

In de Stand van Zakennotitie is aangeven welke stappen ons college wil zetten om samen met de bij het onderwijs betrokken partijen te komen tot een Integraal Huisvesting Plan Onderwijs. GroenLinks vindt het goed dat er vanuit een veel breder perspectief naar schoolgebouwen wordt gekeken. Hierbij komen nadrukkelijk intensieve samenwerking met de kinderopvang en de nieuwe eisen in het kader van duurzaamheid, veiligheid, exploitatie, binnenklimaat en onderwijskundige ontwikkelingen aan bod. De planning met een doorlooptijd van 16 jaar getuigt van lange termijnvisie. De huisvestingsscenario’s komen dan tot stand op basis van prioriteiten en in overleg met de betrokken partijen.

Financiële Tussenrapportage

Wat opvalt is dat veel kredieten die de raad beschikbaar stelde, ruim overschreden zijn. GroenLinks heeft daar moeite mee. Met name bij structurele kosten, zoals bij verbouwing van De Kinkel, waarvoor het budget stilzwijgend is verhoogd met €28.250. Dit geldt ook voor de post afval, ruim €170.000 structureel, en een extra injectie voor het Mobiliteitsplan van €40.000. Wij vinden het niet zuiver dat hiervoor geen expliciete toestemming is gevraagd aan de raad en dit slechts wordt gemeld. Het betreft bedragen die hoger zijn dan de afgesproken €25.000 per post.  

Bouwplannen Plaksewei Bemmel

Op zich lijkt dit een mooie wijk te worden en het is zeker goed dat er weer wordt gebouwd in Bemmel. GroenLinks ziet echter wel opnieuw gemiste kansen, namelijk dat starters weer langer moeten wachten en er slechts sprake is van beperkt bouwen voor ouderen.

Kosten Sociaal Domein

GroenLinks onderschrijft het idee dat geld voor het Sociaal Domein ook daaraan wordt besteed. Voor we deze koppeling loslaten, omdat er vanuit Den Haag te weinig geld binnenkomt, willen we dat de raad, samen met het college en ambtelijke ondersteuning, hier eerst goed met elkaar over praat. Dus eerst samen bedenken hoe we kwaliteit en zorg voor onze inwoners kunnen blijven borgen. Om zeker te zijn van deze discussie, stemden we in met het amendement van de PvdA.

Geen vuurwerk

GroenLinks vond het mooi dat D66 met een initiatiefvoorstel over vuurwerk kwam. Zo kwam ook in (politiek) Lingewaard de discussie over vuurwerk even op gang. Of het mogelijk en wenselijk is om tot vuurwerkvrije zones te komen in Lingewaard en waar deze zouden moeten zijn, leidde ook in onze fractie tot discussie. Wel vindt GroenLinks dat vuurwerk leidt tot milieuvervuiling en slecht is voor de gezondheid van mens en dier. Een centraal gehouden vuurwerk zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Aangezien het initiatiefvoorstel werd teruggetrokken hoefden we er niet over te stemmen. De discussie komt vast weer op gang aan het einde van het jaar...