Vraag over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (Lianne Duiven)

Op 31 mei organiseerde GroenLinks een bijeenkomst over het wonen in groepen, zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Zeker met het oog op het tekort aan woningen en de ouder wordende bevolking is dit een mooi middel om met elkaar te leven en voor elkaar te zorgen. Er was veel belangstelling op onze bijeenkomst voor deze vorm van bouwen en wonen. Hoe bevordert het college deze manier van wonen?

De wethouder antwoordt dat de ervaring van de gemeente is dat CPO-projecten in de voorbereiding lang duren en vaak voortijdig eindigen. De gemeente wil daarom niet actief bevorderen, maar meewerken als er initiatieven komen, uiteraard wel. De groep moet dan wel zelf grond verwerven...

Vervolgvraag: in De Gelderlander staat een aanbod van de provincie voor verkoop van gronden, grenzend aan Angeren en Gendt. Wat vindt het college van de suggestie om deze gronden aan te kopen en (eventueel deels) ter beschikking te stellen voor dit soort projecten?

Aangezien het grond betreft met bestemming landbouw/natuur, is na aankoop nog een herbestemming met toestemming van de gemeente nodig. Dat lijkt wethouder Sluiter niet haalbaar.

Dierenwelzijn en kortebaandraverij (Inge Sloot)

We ontvingen een brief van Stichting Dier en Recht over het dierenwelzijn op kortebaandraverij, het in Bemmel geplande evenement op 15 augustus. Dier en recht wijst op de verplichtingen uit de Wet Dieren. Zij spreekt ernstige zorgen uit voor het welzijn van de paarden; het niet herkennen van angst, pijn en stress en het veelvuldig voorkomen van verwondingen. Deelt het college deze zorgen? En is er contact hierover geweest met de organisatie

De burgemeester antwoordt dat niet de gemeente, maar de Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit hierover gaat. De gemeente kan dit evenement niet verbieden, tenzij dat in de Apv (Algemene plaatselijke verordering) is opgenomen. Wel heeft de gemeente de instanties GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op de hoogte gesteld. Of zij bij een misdraging of ongeval snel aanwezig kunnen zijn, moet zij nog navragen.

Naar aanleiding van eerdere vragen over het dierenwelzijn bij een evenement met roofvogels bleek dat Nijmegen wel een show met dieren kan verbieden. De burgemeester zoekt dit nog uit.

Kosten Warmtenet Lingewaard (Lianne Duiven)

GroenLinks heeft hier herhaaldelijk vragen over gesteld, en kreeg stukje bij beetje, vaak onvolledige of onduidelijke antwoorden. Wij willen nadrukkelijk verzoeken om de kosten duidelijker in beeld te brengen in de jaarrekening, zowel de historische kosten als de kosten van dat betreffende jaar. Omdat het anders obnmogelijk is voor de raad om dit te kunnen controleren. Onder die voorwaarde stemt GroenLinks in met de gepresenteerde jaarrekening, om de aangegane verplichtingen van het warmtenet niet te frustreren. 

Een thuis voor iedereen in Lingewaard (Inge Sloot)

B06 en de VVD dienden een debatverzoek in met als titel Een thuis voor iedereen in Lingewaard.

De reactie van GroenLinks: Een mooie titel die de lading niet lijkt te dekken. Het landelijke programma 'Een thuis voor iedereen' spreekt over voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Gemeenten zijn verplicht hiervoor een integrale woonzorgvisie en verordening op te stellen. Die is in Lingewaard nog niet gepresenteerd aan de raad, dus waarom nu een debat?

Is het niet zo dat wij als gemeente gewoon verplicht zijn om voor de aan ons toegewezen statushouders te zorgen? Het zijn medelanders, met dezelfde rechten als iedereen hier aanwezig. We gaan ze in de nabije toekomst hard nodig hebben met alle uitdagingen die er liggen. Denk aan de arbeidsmarkt, de kernen leefbaar en voorzieningen in stand houden en meer jonge aanwas naast de vergrijzing.

GroenLinks vindt dat juist de woningbouwcoöperaties al jaren zorgen voor een goede verdeling van huizen onder alle doelgroepen. Zij hebben het meeste zicht op actuele behoefte en de kennis, tools en de neutraliteit. Is het niet zo, dat de corporaties verplicht zijn om 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen passend toe te wijzen? En naar onze mening staan de 50.000 inwoners uit het koersdocument nog helemaal niet vast. Al het onderliggende beleid dient nog te worden besproken en vastgesteld door de raad. 

Na een lange discussie blijkt dat men tevreden is over de stappen die wethouder van den Bos gaat nemen, en wordt de motie van B06 ingetrokken.