Vaart maken in verduurzaming bedrijven

Al jaren probeert de landelijke overheid om bedrijven aan te sporen meer te verduurzamen. Maar aangezien er niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt op regels, blijven ondernemers maatregelen uitstellen. Zoals gebruiken van LED-lampen en de gebouwen degelijk isoleren. Het betreft maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

De provincie Gelderland heeft nu een regeling ingesteld om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken om te verduurzamen. GroenLinks vroeg naar de resultaten.

Al een aantal jaren dringt GroenLinks erop aan om beter toezicht te houden op de wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar laten terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In 2019 voert de ODRA (omgevingsdienst regio Arnhem) dit toezicht uit. Omdat hiervoor slechts beperkt budget is vrijgemaakt, komen slechts weinig bedrijven in beeld. De provincie geeft nu echter een subsidie van 50% op deze taak.

Ook een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen (bedrijvencollectief) kan hiermee gesubsidieerd aan de slag: door een plan van aanpak uit te voeren voor het werven, coördineren en evalueren van energiescans, en het communiceren hierover.

De vragen en beantwoording

I Heeft Lingewaard gebruik gemaakt, of is Lingewaard nog van plan dit jaar gebruik te maken van bovengenoemde provinciale subsidie voor gemeenten om het toezicht op bedrijven te verbeteren? (zie: https://www.gelderland.nl/Gemeentelijk-toezicht-op-energiebesparing)

De gemeente heeft in 2018 gebruik gemaakt van de cofinancieringsregeling van de provincie Gelderland. Er zijn 24 controles uitgevoerd, . Ook is in 2019 subsidie aangevraagd en verleend in februari 2019. Er worden 28 controles in 2019 uitgevoerd. Voor 2020 moet Gedeputeerde Staten de regeling nog vaststellen. Er komt mogelijk een regeling van het Rijk, waardoor er additionele controles mogelijk worden.

Binnen de gemeente Lingewaard bevinden zich 423 bedrijven boven de bovengenoemde energiedrempel (midden- en grootverbruikers gas en/of elektriciteit). Vanuit het Gelders Energieakkoord is afgeleid, dat geleid , dat minimaal 20% van deze bedrijven- 85 bedrijven- voor deze extra energiecontroles bezocht gaan worden. De controles worden. uitgevoerd over drie jaar (2018 t/m 2020). Uiterlijk in 2020 moeten deze 85 bedrijven bezocht zijn. 

II Heeft Lingewaard bedrijvencollectieven die aan de voorwaarden voldoen op het spoor gezet van de provinciale subsidie voor energiebesparende maatregelen in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer of is Lingewaard dit nog van plan te doen? (zie: https://www.gelderland.nl/Stimulering-energiebesparing-bij- bedrijven-en-instellingen)

Lingewaard kent 2 bedrijvencollectieven op de bedrijventerreinen: Houtakker en Pannenhuis. Als gemeente hebben wij de verduurzaming van het bedrijventerrein Houtakker in gang gezet door een financiële bijdrage te geven aan de Stichting Beheer Bedrijventerrein Houtakker. Wij hebben de Stichting geïnformeerd over de regeling.

Bij de provinciale regeling gaat het om energiescans die bedrijven kunnen doen. Dat wordt collectief geregeld vanuit een samenwerkingsverband van ondernemers, een ondernemersvereniging, parkmanagement, etc. De bedrijven krijgen dan een scan die voor hen individueel geldt, er wordt geen collectief plan gemaakt. Voor de Houtakker is juist een collectief plan het uitgangspunt
In december 2018 is subsidie aangevraagd door de parkmanager van Pannenhuis I en II op 29 maart 2019 is de subsidie aan hem toegekend (gemachtigd namens de ondernemersvereniging Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Lingewaard).

De winkeliersverenigingen zijn per e-mail geïnformeerd over de regeling.