In de begroting voor 2020 staan mooie plannen, die soms rechtstreeks uit het programma van GroenLinks lijken te komen. Over de groene ruimte, klimaatmaatregelen, de zorg en OV en de fiets. Maar helaas, daar is weinig of geen geld voor uitgetrokken. In de raadsvergadering van 7 november komt GroenLinks met alternatieven. 

Uit de beschouwing van Lianne Duiven:

Deze begroting lijkt er qua ambitie een stuk beter uit te zien dan de voorgaande. Er staan geweldige plannen in, die soms rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks lijken te komen. Lijkt, …want kijk je wat beter naar de vertaling van de papieren plannen, naar de cijfers van de begroting, dan worden ze meteen onderuit gehaald! Er is óf geen geld voor uitgetrokken óf in plaats van uitvoering verdwijnt het geld in de algemene reserve! En die reserve wordt in rap tempo leeggemaakt voor andere projecten. Evenals het fonds bovenwijkse voorzieningen. Desastreus: we kunnen dan in de toekomst geen tegenvallers meer hebben en de nieuwe raad start met een bijna lege spaarpot.

Ik geef een paar voorbeelden van het verschil tussen ambitie en werkelijke plannen, en welke aanpassingen (amendementen en moties) we voorstellen.

*De amendementen en moties zijn hieronder als bijlagen toegevoegd.

DUURZAAMHEID

In de begroting staat: ‘de opgave van de energietransitie is groot en urgent’. Ons transitie-fonds energie, bedoeld voor duurzame maatregelen, gaat echter voor bijna de helft op aan inhuur personeel. Nota bene inhuur van buiten, waardoor opgebouwde kennis verdwijnt. Dát is natuurlijk niet de bedoeling! Samen met de PvdA dienen we hiervoor een amendement* in. 

Dit amendement werd in gewijzigde vorm door de raad aangenomen.

Waar GroenLinks wel verheugd over is, is dat onze motie van vorig jaar (over het versneld vervangen van energiezuinige armaturen) 22.000 euro per jaar oplevert. Kijk, dat is een mooi begin van kapitaal dat we opbouwen, waarbij we zowel in geld als in duurzaamheid verdienen!

We horen dat mensen er tegenop zien om hun huis te verduurzamen. Heel begrijpelijk, want dat kan een flinke investering vragen. Gelukkig zijn er al oplossingen bedacht om mensen hierbij financieel te ontzorgen. De gemeente kan bijvoorbeeld een baatbelasting invoeren. GroenLinks wil dat het college verschillende manieren van ondersteuning moet onderzoeken voor huizenverduurzaming, ook voor mensen met minder geld. We hebben daarvoor een motie*.

De wethouder vond het een sympatieke motie, maar overbodig. De motie werd daarop ingetrokken.

GROEN EN LANDSCHAP

In de begroting wordt gesproken over inheems plantmateriaal, over akkerranden, over vervanging van saai plantsoen door bloeiende borders met vaste planten en voorjaarsbollen. Dat alles met oog voor insecten. Mooie doelen! Maar dan… in plaats van investeren hierin, wordt bezuinigd! Daar gaat de ambitie van dit college, met duurzaamheid tot in de haarvaten… Bij strategisch bomenbeheer wordt €15.000 weggehaald en voor het onderhouden van openbaar groen €130.000. En de opbrengst van de verkoop van reststroken, 100.000 euro, gaat niet naar het planten van meer bomen of het verduurzamen van scholen en sportzalen, maar verdwijnt in de reserve!

De reserve, waaruit komend jaar met het grootste gemak €75.000 uit wordt gehaald voor revitalisering van bedrijventerrein Houtakker. GroenLinks rekent erop dat de herinrichting daar in ieder geval duurzaam en groen zal zijn. Met stroken van insectvriendelijke planten, bloeiende bomen, én afspraken om die  bomen water te geven tijdens droge periodes.

VERKEER

Op papier mooie woorden over meer gebruik van het Openbaar Vervoer en de fiets. Maar ook hier: geen cent voor OV en voor de fiets enkel plannen, onderzoeken en wat deelprojecten die door andere overheden moeten worden bekostigd. Geen plannen voor een fietstunneltje voor het RijnWaalsnelfietspad als alternatief bij Ressensestraat of de toekomstige Dorpensingel. Geen ambitie om het fietsverkeer te bevorderen, als alternatief voor de files! En nog een tip: stimuleer de elektrische deelauto in het kader van de energiestransitie, voor een betere luchtkwaliteit en minder behoefte aan (versteende) parkeerplaatsen.

Het college heeft al vaker aangegeven dat het na de voetballers tijd is voor de binnensporters. Toch is geen geld gereserveerd voor de binnensporters in Huissen, zoals de SGS die al 18 jaar op onderdak wacht. Waarom niet? Er is wel geld gereserveerd voor de verplaatsing van Jonge kracht en plan Polseweg, waarbij de kosten steeds verder oplopen. En voor de Karstraat 2,5 wordt miljoen uitgetrokken! Te betalen uit ons fonds bovenwijkse voorzieningen, wat daar niet voor bedoeld is. GroenLinks vindt het vreemd om van een weg vrachtwagens te willen weren, door hem meer geschikt te maken voor diezelfde vrachtwagens! Samen met de PvdA heeft GroenLinks een amendement* voor een betere besteding van dit geld, namelijk een Huissense binnensportaccomodatie.

Dit amendement werd door de wethouder en de raad afgewezen.

SOCIAAL DOMEIN

Voorzitter, nu val ik even stil… In de begroting staat bij nieuwe voorstellen en investeringsplannen letterlijk een lege pagina, ja léég! Geen enkel initiatief! Als je positief de toekomst in wil, zul je toch echt moeten investeren. Niet alleen op zorg achteraf, maar allereerst op preventie en de jongeren, want daar begint alles. Zet in op onderwijsprojecten, jongerenwerk en ondersteuning bij het vinden van zinvol werk.

Schrap onnodige bureaucratie om werkdruk te verminderen en geld over te houden om te besteden aan onze inwoners. Een eenvoudige oplossing om wachtlijsten in de WMO te verkorten en hulp vlotter te bieden ligt in een betere samenwerking met o.a. huisartsen, die de mensen en hun behoeften kennen. En ja, dat is mogelijk binnen de huidige AVG (privacywet). Hiervoor dienen wij een motie* in.

De wethouder vond dit een overbodige motie, omdat er extra personeel is aangenomen en er al op een snelle manier gewerkt wordt. De motie werd ingetrokken.

KLIMAAT

In de begroting staat: ‘We streven ernaar de invloed van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, zoals wateroverlast, te beperken tot een acceptabel niveau.’ Hoe is dat vertaald in de begroting? Er wordt wel een gescheiden systeem aangelegd voor hemelwater, maar bedrijven en inwoners stimuleren om dit ook op eigen terrein te doen, middels regentonnen, wadi’s, en vijvers zien we niet terug. Toch heeft GroenLinks daarvoor al in 2008 (ja, meer dan 10 jaar geleden!) een motie* ingediend die, ondanks diverse keren daarop aan te dringen, nooit is uitgevoerd. Hoog tijd om daarmee echt eens te beginnen!

AFVAL

Ook GroenLinks wil dat de vervuiler betaalt. Maar ineens meer dan een dubbel tarief invoeren voor de restafvalcontainer vinden we wel erg veel. Vooral omdat het college vorig jaar nog 15 euro teruggaf, waardoor er nu een flink hoger tarief komt voor het vastrecht. Dat zorgt voor boze mensen die restafval tussen het groenafval willen verstoppen. Dan zijn we nog verder van huis, vindt GroenLinks. Vandaar onze motie* om de tariefsverhoging in twee stappen te doen. Ook vragen we het college de inwoners een keuzemenu te geven voor het aantal keren ophalen van restafval. En een manier te bedenken om incontinentiemateriaal op te halen.

De wethouder en de raad wilden de afspraken over afvaltarieven en ophaalfrequenties niet wijzigen. Het gratis ophalen van incontinentiemateriaal zal wel gebeuren, als maatwerk. De motie werd daarop ingetrokken.