Vragen over verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, en een discussie over de komst van XL-dozen in het landschap. In de digitale raadsvergadering van 11 juni veel hamerstukken die tijdens de Politieke Avond al besproken zijn. Verrassend is dat de rekenkamercommissie toch het grondbeleid mag gaan onderzoeken.

Vragenronde

Het snelfietspad kruist straks tweemaal een belangrijke verkeersader, de Ressensestraat en de Dorpensingel. GroenLinks pleit al jaren om deze oversteek met een tunneltje te doen. Vanuit de gemeente horen we de laatste tijd niets over de voortgang van dit dossier. Via de Gelderse afdeling van de Fietsersbond horen we echter dat er wordt gedacht om van de Dorpensingel een 80 km-weg te maken en de fietsers daar te laten OVERSTEKEN. Dat kán toch niet waar zijn!? Daarmee is het SNELfietspad ten einde! Reactie van wethouder Sluiter: binnenkort komt er een informatienota van zowel gemeente Nijmegen als Lingewaard. Daarop vooruitlopend wilde hij nog niets (toe)zeggen.

Motie verkeersveiligheid fietsers

Tijdens het voortraject bij diverse bijeenkomsten werd het fietspad aanvankelijk aan de andere kant van de weg gelegd. Maar ook toen was het al een tweezijdig, dubbel fietspad. In het algemeen is een dubbel fietspad verwarrend en daardoor gevaarlijker. GroenLinks heeft zich, in samenspraak met de Fietsersbond, daar diverse keren tegen verzet. Een oversteek tussen twee fietspaden die niet rechtstreeks is, maar via een omweg, wordt door fietsers echt niet genomen. Dat is algemeen bekend, tenminste, onder fietsers. Maar blijkbaar niet onder beleidsmakers aan de tekentafel. GroenLinks pleit er daaromvoor om tekentafel-ambtenaren in Lingewaard te verplichten om te fietsen, zodat een dergelijke onlogische planning niet meer voorkomt. We ondersteunden de motie van D66 om er snel wat aan te doen van harte en de wethouder zegde toe met de provincie om tafel te gaan om te bekijken hoe de situatie kan worden verbeterd.

Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019 oftewel waar worden de distributiecentra en andere XXL-bedrijven in de regio geconcentreerd? 

De gemeente Lingewaard wil meedoen met de jacht op nieuwe bedrijventerreinen voor distributiecentra. Met de intentie om in ieder geval ‘XL dozen’ van 4 hectare toe te staan. GroenLinks had het zich nog niet gerealiseerd: deze, volgens het college relatief kleine XL- gebouwen hebben een toegestanedakrandhoogte van 15 meter. Dat is een flatgebouw met vijf etages van drie meter hoog! Projectontwikkelaars zullen dat altijd eisen, ook als het een disstributiecentrum kleiner dan 40.000 m2 betreft. En dat midden in het redelijk groene gebied wat nog over is. Hoe kun je dat groen inpassen? Laat het even op je inwerken! Weg open ruimte in Lingewaard. Waar enkele partijen mopperen over verstoring van het landschap door windmolens en zonneparken, wordt hier in open landschap een doos van vijf verdiepingen mogelijk gemaakt. TIENmaal zoveel als de maximale hoogte van een zonnepark, dat blijkbaar moet voldoen aan de anderhalvemeter samenleving. Na veel discussie werd het plan helaas toch aangenomen. Wij vrezen Lingewaard hier veel spijt van gaat krijgen.....

Nogmaals onze andere argumenten:

  • Verlies van aantrekkelijkheid van Lingewaard, voor inwoners en ook voor toeristen
  • Weinig arbeidsplaatsen, die vooral door arbeidsmigranten worden opgevuld en waarvoor geen fatsoenlijke woonplekken zijn
  • Achterblijvende verloederende bedrijfspanden op de andere bedrijfsterreinen
  • Een infrastructuur die niet toegerust is op extra logistiek van het vele vrachtverkeer
  • Onzekerheid over de impact van corona.

Ook bij Bergerden heeft GroenLinks vaak aan de kaak gesteld dat de investering in glastuinbouw niet rendabel is. En hoelang hebben we niet moeten wachten op de verkoop van Pannenhuis 2 en Houtakker 2 (waar we pleitten voor uitbreiding woningbouw ten behoeve van Bemmel in plaats van een bedrijventerrein). GroenLinks vindt: bezint eer gij begint. Doe het niet, want die groene ruimte krijg je nooit meer terug!

Beleidskader kleine windturbines

GroenLinks vindt dat er vooral beperkingen zijn aangegeven. Zoals waar de windmolens zoal niet mogen komen en dat je alle mensen binnen de 250 meter afstand  moet waarschuwen. Liever zouden we zien dat alles op alles wordt gezet om zo veel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energieopwekking.

Onderzoek door rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft extra budget nodig om de motie 'Voorkom herhalingen, leer van fouten' die oproept om een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente, uit te voeren. Het college heeft proactief het bedrag voor het onderzoek al gevoteerd in de Turap, en gelukkig was een meerderheid in de raad ervoor om dat onderzoek nu ook echt uit te laten voeren.

Massastudie OBC Bemmel

Een goede basis voor het toekomstig OBC, deze massastudie. Met ook onze voorkeur voor variant B, zonder een gevaarlijke oversteek voor de leerlingen van en naar de sportlokalen. Goed onderwijs verdient een passende accommodatie die duurzaam en toekomstbestendig is. En ons college kan vast zijn vindingrijkheid aanboren om iets te verzinnen voor de vierde gymzaal met de Open Club-gedachte in het achterhoofd!