Het was behelpen. Eerst werden infoavonden, politieke avonden, raadsvergaderingen 'on hold' gezet, toen kwam er een inhaalslag met veel webinars en digitale overleggen. We hopen dat de raadsvergadering van 2 juli, over het besteden van ons geld, het slotakkoord was. GroenLinks diende een aantal moties in.

Fietsvoorzieningen

Tijdens de raad over de jaarstukken en kaderbrief hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat GroenLinks grote projecten in deze roerige tijden niet zien zitten, zeker als ze nog niet gestart of aanbesteed zijn. Dat we het geld beter aan andere dingen kunnen besteden, zoals zorg, voorzieningen voor (fiets)toerisme en klimaatadaptatie. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe vergaderzaal in Huissen, de Kinkelvisie in Bemmel en de verflauwing van de bochten in de Karstraat. Zeker aangezien projecten telkens duurder blijken uit te vallen en dat ook nu weer lijkt te gaan gebeuren bij de bochten van de Karstraat. Dat project kost, ondanks cofinanciering vanuit de provincie, miljoenen. De aankoop van panden gaat de prijs opdrijven en de deadline voor de provinciegelden wordt waarschijnlijk niet gehaald. GroenLinks wil minder vrachtverkeer door Huissen; de weg veiliger maken voor fietsers is eenvoudiger en minder kostbaar. De motie die GroenLinks indiende, om meer prioriteit te geven aan fietsvoorzieningen, werd afgedaan als sympathiek.

Klimaat

Wij zien dat er voor de klimaatcrisis nog onvoldoende maatregelen zijn genomen en dat versnelling echt noodzakelijk is. Het is momenteel zo duidelijk dat de schone lucht door vermindering van de uitstoot door het verkeer zoveel voordeel biedt, dat willen we zo houden. Als we zorgen dat de stikstofuitstoot nog lager wordt, biedt dat kansen voor (meer betaalbare) woningbouw. Jaarlijks is het warmer en droger, actie hiervoor is noodzaak. Het college vindt hun beleid echter voldoende. Onze motie om het klimaat bij alle stukken een serieuze plaats te geven en bijpassende maatregelen hiervoor te begroten, werd helaas weggestemd.

Sociaal domein

Tussen de regels door werd aangegeven dat de uitgaven op het Sociaal Domein verder gaan stijgen en dat een volgende bezuiniging onvermijdelijk is. Er is een motie van GroenLinks, PvdA en D66 aangenomen om het Rijk aan te schrijven dat de gelden vanuit Den Haag echt onvoldoende zijn en opgehoogd moeten worden. GroenLinks wil geen verdere bezuinigingen in het sociaal domein. De geplande maatregelen in de TaskForce moeten op hetzelfde niveau doorgaan. Daarnaast willen we dat de inzet op preventie 100% gegarandeerd wordt. Helaas kregen we hiervoor de handen niet op elkaar, alleen de SP ging mee met onze moties. Wel werd een amendement aangenomen om een deel van de precariogelden te reserveren voor de gevolgen van de corona-crisis, wat wij ondersteunden. We zijn het echter niet eens met beslissing om een deel van het geld ook voor wegenonderhoud te bestemmen.

Vleumingen-West

Dan nog een mooi woningbouwplan in Gendt. Wel jammer dat dit weer een stukje natuur wegsnoept. GroenLinks liet in een stemverklaring weten dat we betreuren dat de moestuinen al lange tijd vóór de bouw moesten verdwijnen. En dat we verwachten dat het college zorgt voor een veilige fietsroute voor (schoolgaande) fietsers vanuit de nieuwe wijk.

Onze moties zijn in de bijlage te vinden.