Windenergie in Lingewaard?

“GroenLinks heeft duurzaamheid op de kaart gezet in Lingewaard. Een ambitieus duurzaamheidsbeleid ligt vast tot eind 2015. Dat klimaatverandering plaatsvindt, staat óók vast. Met stevige aanpak is het tij nog te keren voor onze kinderen en kleinkinderen. De huidige coalitie denkt daar anders over.”

Dit schreven we op 14 december 2014.

Inmiddels zijn we drie jaar verder, en is bovenstaande tekst nog steeds van toepassing (alleen is het jaartal 2015 gewijzigd in 2020). Nog steeds is er een ambitieus duurzaamheidsbeleid, maar vooral op papier. Een praktische vertaling van het duurzaamheidsbeleid in concrete maatregelen en projecten ontbreekt helaas.

 

Windvisie gemeente teruggetrokken

Uit gegevens van Lingewaard Energie (inspraaknotitie tijdens de inforaad op 30 november 2017) blijkt dat Lingewaard vól zou moeten inzetten op windenergie, om ook maar in de buurt te komen van een CO2-neutrale gemeente. Tijdens dezelfde inforaad waren er twee andere insprekers die graag het initiatief zouden nemen tot het plaatsen van in totaal zeven windturbines. Dat is een mooi aanbod.

Het college presenteert op haar beurt tijdens deze inforaad een windvisie, die in feite bestaat uit het beschrijven van een locatiekeuze voor drie windturbines. Met een onvoldragen rapport waarin belangrijke gegevens ontbreken. Zoals geluidsbelasting en hinder door slagschaduw voor de omgeving, afstanden tot infrastructuur, ecologische randvoorwaarden, externe veiligheid en last but not least de energieopbrengst. Ook inspraak en participatie van bewoners in het project is onvoldoende onderzocht. Uiteraard komt daar dan verzet tegen van omwonenden en nu zijn we weer terug bij af. Het collegevoorstel is ingetrokken.

Wat nu?

Lingewaard heeft een ambitieus beleid nodig om CO2-neutraal te worden. Geen onbereikbaar ideaal. Maar we moeten dan wel snel en kordaat handelen: schone energie opwekken en geen energie verspillen. Dat vraagt om een stappenplan met drie visies: een op energiebesparing, een op warmtevoorziening zonder aardgas en een op opwekking van hernieuwbare energie, inclusief wind.

Uit dit beleidsplan zal blijken dat de doelstelling, een CO2-neutrale gemeente, alleen bereikt kan worden door inzet van windenergie. En dan praten we niet over een paar windmolens op Bergerden, maar misschien wel 12 windturbines op verschillende locaties binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor zouden initiatiefnemers van windparken in de gelegenheid moeten worden gesteld om, in overleg met omwonenden, projecten te gaan ontwikkelen. Alle mogelijkheden moeten worden ingezet om dit doel te bereiken. Hoe sneller we daarin investeren, hoe sneller we er de vruchten van plukken!

Het kan anders!

Met de huidige coalitie gaat dit allemaal niet meer gebeuren. Daarom, MAAK GROENLINKS STERK bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en wij gaan serieus werk maken van onze ambitie om in 2045 een CO2-neutrale gemeente te zijn! In samenspraak met en ten gunste van de inwoners van Lingewaard. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen.