Al meer dan 5 jaar ontsiert het leegstaande pand van garage Huibers aan de Dorpsstraat in Bemmel de omgeving. Het gebouw daarnaast, waar eerder een drukkerij was gevestigd, verloedert al zeker meer dan 15 jaar. Regelmatig vraagt GroenLinks naar de voortgang van aankoop en ontwikkeling van deze panden. Die zijn er blijkbaar: er staat een hek om het pand met de naam van de sloper.

GroenLinks vraagt zich nu af waarom deze plek niet staat op de lijst van inbreidingslocaties (plaatsen binnen de bebouwde kom waar nog gebouwd kan worden) in Bemmel. Vooral omdat het college grootse woningbouwplannen heeft en daarbij ook kijkt naar woningbouw in Nationaal Park Gelderse Poort, zoals bij de Zandsestraat. Wat GroenLinks betreft wordt eerst fors ingezet op inbreiding.

GroenLinks wil dat er op deze plek passende woningen worden gebouwd. Dus woningen waaraan ook écht behoefte is in Bemmel, zoals voor starters en ouderen. En natuurlijk is de beste optie als de twee terreinen gezamenlijk worden ontwikkeld!

“ op deze plek woningen bouwen waar ook vraag naar is ”

GroenLinks vroeg naar gegevens over inbreidingslocaties in Bemmel en elders in Lingewaard. Blijkbaar staan op de lijst met lopende inbreidingslocaties alleen projecten waar het college in principe medewerking aan verleent of waarbij een visie is vastgesteld. Voor de twee locaties in Bemmel is nog geen besluit genomen, omdat er nog geen initiatief is dat aan beleidsuitgangspunten voldoet. In Bijlage 4 Overzicht bouwplannen bij de nota Wonen is deze inbreidingslocatie wel vermeld.

GroenLinks wil graag een gezamenlijk plan, waardoor er meer passende huizen (lees: woningen waar behoefte aan is) worden gebouwd in de kern van Bemmel. We vroegen het college dan ook wat de eigenaren van bedoelde percelen nodig hebben om in gezamenlijkheid te komen tot zo'n plan. Het antwoord komt erop neer dat de gemeente afhankelijk is van wat de initiatiefnemers onderling besluiten. Dat is de afgelopen jaren een moeizame weg gebleken. Zelfs een mogelijke bijdrage van de gemeente en de provincie was onvoldoende om er uit te komen met partijen.

Het college staat nu ook open voor aparte initiatieven van de eigenaren, opdat beide locaties snel tot een in de omgeving passende ontwikkeling komen. Op dit moment zijn er besprekingen met initiatiefnemers om tot oplossingen te komen. De raad wordt pas geïnformeerd over concrete plannen zodra het college het besluit neemt tot principe medewerking.

GroenLinks blijft dit dossier volgen. We hebben meer passende woningen nodig en deze plek moet snel daarvoor worden gebruikt!