Het grootste deel van de mensen die uit het buitenland naar Nederland komen, bestaat uit arbeidsmigranten. Mensen die op zoek zijn naar werk, nieuwe kansen en een beter leven. Dit vraagt om beleid. Goede zaak dat we daar nu handen en voeten aan geven. Daarin staat voor GroenLinks voorop dat gelijk werk ook gelijk beloond wordt en dat er alles aan gedaan wordt om uitbuiting te voorkomen. Alle werknemers in Nederland, ongeacht waar ze vandaan komen, hebben recht op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen.

In het nu voorgestelde beleid zien we echter nog enkele risico’s. De koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer is niet wenselijk en kan leiden tot ongewenste situaties. Zou het daarom niet mooi zijn als Lingewaard kan laten zien dat we op de beste manier met deze groep mensen om willen gaan door meteen de Roemer-norm (advies van aanjaagteam commissie Roemer) toe te passen? Een stap op weg in de richting van een gelijke behandeling voor iedereen. Helaas vond de meerderheid van de raad dit nog een stap te ver.

Wel is onze gezamenlijke motie aangenomen om de drie ruimtelijke uitgangspunten die in de Roemer-norm positief afwijken van het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) als uitgangspunt te nemen voor het beleid. Dit betreft het gebruiksoppervlak per persoon, slaapkamergrootte en het aantal personen per slaapkamer. Een mooie verbetering.

Wat blijft is de vraag hoe we om willen gaan met onze schaarse ruimte. Gezien de snelheid van alle ontwikkelingen verwacht GroenLinks nog veel veranderingen op het gebied van ruimte, natuur en duurzaamheid. De kosten voor de maatschappij van bijvoorbeeld meer transportbedrijven met schadelijke uitstoot zijn erg hoog. Ook de arbeidsinspectie plaatste daar de nodige kanttekeningen bij. En vandaag heeft het kabinet zich uitgesproken tegen uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten.

GroenLinks vindt het daarom niet wenselijk om het beleid voor lange termijn vast te leggen en zou dit liever voor vijf jaar vaststellen. Helaas werd die mening niet gedeeld.

De motie om op een zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk dit kalenderjaar, een aanvullende agenda vast te stellen betreffende het 'uitvoeringsprogramma sociale aspecten van de huisvesting internationale werknemers' werd wél aangenomen. Deze aanvulling is goed, al hadden wij liever gelijk alle aspecten van de Roemer-norm in dit beleid vastgelegd.

Alle stukken zijn te vinden onder agendapunt 15 van deze raadsvergadering.

Vluchtelingen (uit de raad van 25 mei)

Alle acties die momenteel plaatsvinden voor de vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Oekraïne, zowel vanuit de gemeente als vanuit particuliere initiatieven, geven GroenLinks vertrouwen. We maken ons echter wél zorgen om die andere groep vluchtelingen die nu tussen wal en schip valt. We wilden zeggen ‘dreigen te vallen’ maar dat is inmiddels achterhaald, gezien de wantoestanden in Ter Apel waar mensen op de grond of zelfs buiten slapen. Wat zou het mooi zijn als Lingewaard ook voor deze mensen een plek vrijmaakt! Alle vluchtelingen, zonder onderscheid, hebben recht op fatsoenlijke opvang!