GroenLinks stelde vragen over de veiligheid van fietsers op de dijken en was verbaasd over een vraag van het CDA

Vorige week gebeurde er een ernstig ongeluk op de kruising van de Waaldijk met de Teselaar bij Bemmel, waarbij een wielrenner zeer ernstig gewond is geraakt. Op deze plek gebeuren vaker ongelukken en nog vaker bijna-ongelukken door de onoverzichtelijke situatie en de snelheid van het doorgaand verkeer zowel dijk-op als dijk-af. Een andere voorrangsituatie zou mogelijk helpen. Lianne Duiven vroeg de wethouder of aan deze mogelijkheid wordt gedacht of dat er andere plannen zijn om de verkeerssituatie hier veiliger te maken. De wethouder zegde toe op onderzoek uit te gaan.

Op de dijken zijn nog andere zaken onveilig die ongelukken veroorzaken. Lianne Duiven: ‘Ik doel op de bermen die een hoogteverschil hebben met het wegdek. Fietsers worden regelmatig aan de kant gedrukt door automobilisten en komen bij groot hoogteverschil tussen wegdek en berm dan ten val. Wie ik er ook over spreek, ieder kent wel iemand die dit het laatste jaar is overkomen. Vraag aan de wethouder: Is het mogelijk jaarlijks, aan het begin van het zomerseizoen de dijken na te lopen en deze bermen op te vullen tot gelijke hoogte van het wegdek?’ Dat blijkt wat lastiger te zijn voor de wethouder. Na overleg zal hij deze vraag later schriftelijk beantwoorden.

Naar aanleiding van de dreigende voedselcrisis in Oekraïne vroeg het CDA of het college met de provincie wil praten over het opschorten van de restricties die er zijn op gepachte provinciale grond in Lingewaard: tijdelijk meer gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest toe te staan voor een ‘goede, gezonde’ oogst. Nadat de wethouder dat grif toezegde kwam GroenLinks samen met D66 met een ernstig voorbehoud. De provincie probeert op hun gronden de bodem gezond te maken door minder gif- en meststoffen toe te staan. Dat zeer langzame proces met als doel een verbetering van het milieu kan je niet zomaar even onderbreken! De wethouder zegde toe beide aspecten te bespreken en met het resultaat terug te komen in de raad.

Motie GroenLinks: kernafval niet in onze grond opslaan

Vorig jaar heeft deze raad zich uitgesproken tegen het plaatsen van een kerncentrale op Lingewaards grondgebied. Dat leek prematuur, maar nu de nieuwe regering overweegt twee extra kerncentrales te gaan bouwen, dreigt er een nieuw probleem: de opslag van het kernafval. GroenLinks denkt dat de meeste gemeentes zich hiertegen zullen verzetten en wil een duidelijk signaal daarover afgeven voor de plannen werkelijkheid worden. 

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er gezorgd wordt voor veilige, permanente opslag van het kernafval. Het gaat uiteraard om uiterst gevaarlijk afval, dat absoluut niet in aanraking mag komen met de leefomgeving.
Daarom stelt GroenLinks voor om aan de Provinciale en Rijksoverheid door te geven dat de raad tegen de mogelijke komst van een opslagfaciliteit voor kernafval in onze gemeente is. En ook namens de gemeenteraad de regering op te roepen om pas een besluit te nemen over de komst van nieuwe kerncentrales, nadat duidelijk is geworden hoe en waar het kernafval definitief opgeslagen zal worden.

Helaas kregen we alleen steun van D66, de PvdA en SP. Gehoord van andere partijen: ‘bangmakerij’ en ‘te vroeg’. GroenLinks hoop dat deze motie voor hen niet snel afgestoft hoeft te worden.

GroenLinks over de warmtetransitie: snel budget beschikbaar stellen en doorpakken

Aangezien de gemeente Lingewaard, net als eigenaren van woningen en wooncorporaties voor de warmtetransitie hoge kosten moeten maken, is het zaak om snel te weten welk budget daarvoor vanuit het rijk beschikbaar is. Vanwege de snelle stijging van de gasprijzen moet de verduurzaming –vooral isolatie- van woningen in de versnelling. Ook hiervoor is snel veel geld nodig.

GroenLinks stelt daarom voor erop aan te dringen dat het kabinet duidelijk maakt welk bedrag daadwerkelijk voor de uitvoering van de warmtetransitie voor de gemeente beschikbaar komt, zodat we zo snel mogelijk tot uitvoering van de warmtetransitie kunnen overgaan. 

Doelgroepenverordening: Hoeveel huur- en koopwoningen bouwen per kern, in welke prijsklasse, voor wie en tot wanneer geldt de betaalbaarheid?

De raad heeft onlangs besloten dat nieuwbouwprojecten voortaan 50% betaalbare woningen moeten opleveren. De wooncrisis vraagt om voldoende betaalbare woningen, specifiek voor starters en senioren, en een snelle doorlooptijd van de plannen. Een groot deel van de raad wil dit nu wat specifieker omschrijven: regelen hoeveel nieuwbouw in het betaalbare segment, evenals de blijvende betaalbaarheid van de woningen en de specifieke doelgroepen (starters, senioren) vastleggen.

De motie van de PvdA om in een doelgroepenverordening deze afspraken uit te werken, werd  van harte ondersteund door GroenLinks en unaniem aangenomen. 

Debat over het CUP (college uitvoeringsprogramma) 

De raadsvergadering eindigde met een lange gedachtewisseling van partijen over wat het college in de afgelopen vier jaar heeft bereikt. De inbreng van GroenLinks daarover is via onderstaande knop na te lezen.