Dit bestemmingsplan gaat over twee woningbouwlocaties in Huissen. De grootste, Bloemstraat fase 6, betreft de bouw van 60 woningen aan de zuidrand van Huissen. De andere, Malenborch 7, betreft een appartementengebouw bestaande uit 15 sociale huurappartementen.

De inzet van GroenLinks ging over drie facetten:

  • Meer groen
  • Betere fietsveiligheid
  • Meer betaalbare woningen

Meer groen 

Het plan beperkt zich met name tot de woningbouw. GroenLinks ziet graag dat er beter naar de natuurwaarden wordt gekeken, zoals een natuurlijke verbinding met de Vlote Bloem. Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling van het plan ‘Visie Polseweg’ uit 2017 waarin ‘het ontwikkelen van natuur en recreatie vanuit een cultuurhistorisch perspectief voorop staat’. Ook de ‘bosrijke omgeving, groen en water’ werden benoemd.

De motie voor betere natuurwaarden die wij indienden in 2017 werd aangenomen. Deze roept het college op om bij verder onderzoek, invulling en aanbesteding van het plan (Verplaatsing Sportvelden Polseweg) steeds de natuurwaarden -met insectvriendelijke bomen, struiken en planten- en het doortrekken van de Vlote Bloem als randvoorwaarde te benoemen en vast te leggen.

Er is destijds toegezegd dat inwoners mee mogen denken over de beplanting, iets wat zij graag doen. Nog liever hadden zij dat er serieus naar hun alternatieve plan was gekeken.

GroenLinks diende nu weer een motie in om de - onder druk staande - natuur een prominentere plek te geven in alle plannen. Nu is de natuur vaak jaren verstoord of zelfs helemaal verdwenen als ergens wordt gebouwd. Onze motie werd helaas alleen door de SP gesteund.

Fietsveiligheid

Uit de buurt van de Bloemstraat hoort GroenLinks veel zorgen over de veiligheid van kinderen, lopend en op de fiets. Er wordt in dit bestemmingsplan uitgegaan van verminderde verkeersdruk door de verplaatsing van Jonge Kracht. Wij vragen ons af of er ook verkeersintensiteit gemeten is tijdens spits- en schooltijden?

Een 30-kilometerzone zou hier passend zijn. Immers, de afname van de verkeersbewegingen in het weekend (vanwege voetbal) kun je niet wegstrepen tegen de toename van het aantal verkeersbewegingen in de spits.

Meer betaalbare woningen

De sociale huurappartementen bij Malenborch blijven in het bezit van een projectontwikkelaar. GroenLinks maakt zich zorgen over wat er na de garantieperiode van 15 jaar gebeurt met de prijs van deze woningen. Daarnaast zjjn er niet meer dan vijf middenhuurwoningen gepland (van de 60!) in de Bloemstraat. Zolang we blijven terugkomen op oude afspraken komen we nooit aan een woningaanbod wat passend is bij de huidige vraag en de afspraken van de woondeal, namelijk 50% betaalbaar wonen. Dit vinden we zorgelijk.

Stemverklaring

Fractievoorzitter Inge Sloot gaf de volgende stemverklaring:

GroenLinks is blij dat er in het centrum van Huissen betaalbare woningen bij komen. Wel blijft het, ondanks de rare koppeling van twee bestemmingsplannen, een gemiste kans dat er in de Bloemstraat maar vijf betaalbare woningen komen.

We blijven aandringen dat de natuur prioriteit krijgt bij bestemmingsplannen en niet als sluitstuk fungeert. Daarnaast gaat GroenLinks ervan uit dat er de komende vier jaar beter geluisterd wordt naar plannen en meningen van inwoners en dat zij waar mogelijk een echte stem krijgen.

GroenLinks stemde vervolgens vóór dit bestemmingsplan.