Beëdiging PA-leden

Drie van onze steunfractieleden zijn door burgemeester Nelly Kalfs beëdigd om namens GroenLinks deel te nemen aan de politieke avonden. Lisette Hoes, Okke de Koning en Arianne Nas gaan met veel enthousiasme het GroenLinkse geluid tijdens de PA's en infoavonden versterken. Gefeliciteerd!

Bespreking coalitieakkoord 2022-26

Het coalitieakkoord biedt veel mooie aanknopingspunten voor GroenLinks. Wel missen we de concrete actie en maken ons zorgen om het groen en het milieu. GroenLinks gaat ervan uit dat we hierin niet de enige partij zijn en verheugt zich op samenwerking met wethouders en raad om zo stappen te maken. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Inge Sloot over het coalitieakkoord.

Samen met inwoners en de raad

Wij hechten er veel waarde aan dat de inwoners serieus meegenomen worden en echt input mogen geven. In het land zijn al veel mooie initiatieven die hun vruchten afwerpen. GroenLinks roept op om daarnaar te kijken en met meerdere vormen van participatie te gaan experimenteren, misschien zelfs met burgerraden. Ook het ‘uitgaan van de bedoeling van de wet en de menselijke maat’ zijn zaken die voor GroenLinks altijd al vanzelfsprekend waren, we zien dus uit naar deze werkwijze t.o.v. alle inwoners. We gaan ervan uit dat ambtenaren die deze omslag lastig vinden de hulp krijgen om hierin mee te kunnen komen. De initiatiefnemer van het coalitieprogramma, dhr. Sluiter, antwoordde hierop dat de ambtenaren er juist enthousiast over zijn. Scholing komt er en iedereen heeft er vertrouwen in.

Zoals bekend is GroenLinks een groot voorstander van samen naar plannen kijken, een democratische gemeenschap bestaat immers uit meer dan 50% + één. Erg belangrijk dat er vanuit meerdere standpunten meegekeken kan worden om de beste versie van ieder voorstel te krijgen, met de minste pijnpunten voor (een deel van) onze inwoners. Wij hopen dat er echt gezamenlijke voorstellen uit de nieuwe werkwijze zullen volgen.

Vluchtelingen

Alle acties die momenteel plaatsvinden voor de vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Oekraïne, zowel vanuit de gemeente als vanuit particuliere initiatieven, geven ons vertrouwen. We maken ons echter wél zorgen om die andere groep vluchtelingen die nu tussen wal en schip valt. We wilden zeggen ‘dreigen te vallen’ maar dat is inmiddels achterhaald, gezien de wantoestanden in Ter Apel waar mensen op de grond of zelfs buiten slapen. Wat zou het mooi zijn als Lingewaard ook voor deze mensen een plek vrijmaakt! Alle vluchtelingen, zonder onderscheid, hebben recht op fatsoenlijke opvang! Antwoord Dhr. Sluiter: dit wordt in de veiligheidsregio besproken en opgepakt.

Wonen en werken

De laatste jaren is er vooral aandacht geweest voor doorstroming naar dure huizen; aansluiting met de zoekende groepen zoals starters, ouderen en jonge gezinnen met een klein inkomen, is daarbij onvoldoende gevonden. Wees duidelijk naar ontwikkelaars en bepaal zelf als gemeente wat er hier gebouwd wordt, namelijk wat onze inwoners nodig hebben. Hier is enige creativiteit vereist, zoals anders bouwen, kleiner en modulair, En rekening houden met andere vormen van mobiliteit, zoals fiets en OV. Aanpassing van de parkeernorm en een doelgroepen verordening helpen hierbij.

De huisvesting van alle scholen verdient een goede doorkijk naar de toekomst, daar het huidige IHP al achterhaald is, GroenLinks denkt graag mee.

Welzijn, leefbaarheid en veiligheid

Eén van de onderwerpen waar GroenLinks best wel enige concreetheid mist is de zorg. Ja, er liggen vele uitdagingen. Het welzijn van inwoners moet natuurlijk centraal staan en niet de financiën. Wij zullen actief hierop letten en ons inzetten om verbeteringen mogelijk te maken.

Het betrekken van verenigingsleven, cultuur, onderwijs, welzijn en zorg bij planvorming stimuleren wij. Er gaat een halve FTE meer naar cultuur, helemaal goed! Maar gaat die dan ten koste van sport? Of komen er sowieso sport- en cultuurcoaches bij? Met het oog op preventie zijn zij zeer belangrijk en bovendien zijn er diverse financieringsmiddelen voor te vinden. Zonde om dit niet in te koppen. Het antwoord hierop luidde dat er nu meer aangesloten wordt op de praktijk en dat dit niet gaat ten koste van de sportcoaches. 

Goed dat de kerk als uitgangspunt wordt genomen voor de kansen op multifunctionele accommodatie in Huissen. Die komt immers op termijn leeg te staan. Maar eerst lijkt het ons zaak om na te denken over de haalbaarheid. Wij geven nogmaals de tip om de mogelijkheden van maatschappelijke financiering te overwegen, zeker voor sportaccommodaties en MFA’s. Maak tevens gebruik van de expertise van inwoners op het gebied van cofinanciering en sponsoring. Hierop werd geantwoord dat er zeker open gestaan wordt voor de kennis en kunde van inwoners op dit gebied.

Dat het toerisme meer aandacht krijgt, daar kan GroenLinks kort over zijn: Yes, eindelijk!

Met betrekking tot mobiliteit: momenteel staan vele grootse en in onze optiek onhaalbare plannen genoemd. Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is te omvangrijk en het geld daarvoor veel te weinig. We zullen daar nu niet op ingaan, maar wel zodra dit op de agenda staat. Een brugdocument kan hierbij een goede eerste stap zijn.

Milieu en klimaat

Als laatste genoemd maar wellicht is dit een bewuste keuze omdat het één van de belangrijkste onderwerpen of uitdagingen van deze tijd is. We hadden een motie gemaakt om natuur en groen als uitgangspunt voor ontwikkelingen te nemen en zo biodiversiteit te bevorderen, oftewel het maken van een specifiek beleid voor natuur. Maar we denken (hopen) dat de wethouder ons kan vertellen dat die overbodig is. Antwoord: Dit onderwerp is zeker cruciaal. Daarnaast wees de wethouder op de deken die over onze aardbol ligt, die verminderd moet worden om hier te kunnen blijven leven.  

Mooi vinden we de 3-30-300-regel (Vanuit je woning zicht op tenminste 3 bomen; dat 30 procent van de oppervlakte in elke wijk voorzien is van een bladerdak en dat iedereen binnen 300 meter vanaf zijn woning een park of groene ruimte kan bereiken van tenminste één hectare) en de donatie van een boom voor ieder nieuw geboren kind.

Het halen van de energiedoelstellingen in 2050 is nog ver weg en verdient prioriteit met concrete plannen. Alleen isoleren, hoe nodig ook, is onvoldoende. Meer duurzame groene opwek is broodnodig. Wij bieden een helpende hand! Of Next Garden daar de oplossing voor biedt, is voor ons een groot vraagteken.

We leggen we de rode loper uit voor ondernemers, en vragen ons af wat de stand van zaken is bij het volleggen van de daken met zonnepanelen en de verplichte terug te verdienen duurzaamheidsmaatregelen. De wethouder antwoordde hierop dat hier nog geregeld de komende vier jaar op terug gekomen wordt maar dat het voor nu te technisch is om te beantwoorden.

Tenslotte: Dat we per kern goede plannen maken, samen met inwoners, daar is ongetwijfeld iedereen blij mee.