VRAAG OVER ZONNEPARK RESSEN (Lianne Duiven)

Lingewaard is groter dan je denkt! Op een vergeten stukje Lingewaardse grond, ingeklemd tussen de A15, de Betuwelijn en de weg Lent-Elst is het plan om een zonnepark aan te leggen. GroenLinks juicht dit toe. Hoe meer energie duurzaam wordt opgewekt, hoe eerder we met fossiele brandstoffen zoals olie en gas stoppen.

De raad van Overbetuwe besliste al in 2019 over dit plan. Het verlengstuk hiervan, genoemd ‘Zonnepark Ressen langs A15’ is nog niet in de Lingewaardse raad geweest. De vergunningsaanvraag werd wél gepubliceerd, op 7 juni 2022.

De vraag is wanneer dit project in de Lingewaardse raad komt en of het dan valt onder de geldende afspraken van ons beleid met betrekking tot de opwekking van zonne-energie?

De wethouder geeft aan niet eerder geïnformeerd te zijn en dat zodra het plan er is, dit natuurlijk getoetst wordt aan geldend beleid. Zodra alles gereed is, zal de raad gevraagd worden een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

BESCHOUWING JAARSTUKKEN 2021 & KADERBRIEF 2023 (Inge Sloot)

Een lastig document om iets over te zeggen, gezien de vele vermelde onzekerheden. In het coalitieprogramma 'Samen kunnen wij veel aan' worden drie uitdagingen genoemd:

1 Het creëren van betaalbare en goede woningen GroenLinks gaat actief meedenken en komt binnenkort met het voorstel om geld wat over is uit de grondexploitatie in te zetten voor meer sociale huurwoningen. Belangrijk is om zoveel mogelijk tempo te maken en goedkoper te kunnen bouwen. Met instrumenten zoals minder parkeerplaatsen per woning en zelfbewoningsplicht (het tegengaan van opkopers van huizen die deze gaan verhuren).

2 Het tegengaan van klimaatverandering Mooi dat dit specifiek wordt genoemd in de stukken. Ook hier is tempo geboden met de focus verder dan de volgende verkiezingen. Meer natuur, biodiversiteit zijn cruciaal voor het voortbestaan van leven op aarde. Geen diversiteit in bloemen betekent geen insecten, geen vogels en uiteindelijk geen bijen, geen fruit, geen mensen. Oftewel: nú maatregelen tegen klimaatverandering intensiveren, waarbij het noodzakelijk is dat dit hand in hand gaat met meer natuur en biodiversiteit.

Een mooi voorbeeld hiervan is plan Helsen (Huissen) waarbij er óm bestaande bomen wordt gebouwd, of het Raadhuispleinwaar natuurinclusief gebouwd gaat worden. Het kan dus wel om nieuwe bouw in te passen in bestaande natuur en groen. Bij bouwprojecten starten vanuit de natuurwaarden bij ieder plan en daar harde afspraken over maken.

3 Het vergroten van de leefbaarheid in onze kernen Per kern liggen er prachtige ontwikkelingsplannen. Gebruik deze en betrek de inwoners écht, dan komt het woord SAMEN nog beter tot zijn recht. GroenLinks is reuze benieuwd naar de plannen hoe inspraak vormgegeven gaat worden. In het land zijn er prachtige initiatieven die een mooi voorbeeld kunnen zijn, zoals het instellen van burgerraden.

GroenLinks zal zich actief blijven inzetten voor een groen, duurzaam en sociaal Lingewaard.

“ GroenLinks is blij dat er eindelijk écht iets wordt gedaan aan de onbeperkte stikstof-uitstoot.  ”

BRANDBRIEF OVER STIKSTOFMAATREGELEN (Lianne Duiven)

Het CDA wilde via een motie een brief vanuit de raad naar de minister van stikstof, Christianne van der Wal sturen.

GroenLinks is verheugd te merken dat ook het CDA vindt dat er kansen zijn voor de natuur-inclusieve landbouw en dat er in het kader van (het klimaat en) het stikstofprobleem behoorlijk wat stapjes teruggedaan moeten worden. Zoals minder vliegen, minder autokilometers, schonere industrie en scheepvaart; meer streekproducten in de schappen van de supermarkten en óók een extensievere landbouw.

Ook zijn we het eens met de beschrijving in de brief dat we als gemeente(raad) in dit dossier niet zo heel veel kunnen betekenen. We zijn het echter niet eens met de inhoud in het vervolg van deze brief. 

lianne

GroenLinks is blij dat er eindelijk écht iets wordt gedaan aan de onverminderde uitstoot van CO2 en stikstof (stikstofoxiden en ammoniak). Dat had al veel eerder moeten gebeuren om het niet zo drastisch te hoeven aanpakken als nu. Helaas zijn de maatregelen nog niet voldoende, maar er wordt eindelijk gelukkig een streep getrokken. Wij wensen Christianne van der Wal daarmee veel succes!

Helaas waren alleen D66 en GroenLinks tegen het versturen van deze brief.