Arbeidsmigranten en verblijfsbelasting

Chantal Crijns: "GroenLinks worstelt met het voorstel van B06 om aan arbeidsmigranten verblijfbelasting  op te leggen."

Waar het ons om gaat is dat er in kaart is waar arbeidsmigranten verblijven, zeker voor short stay - kort verblijf van enkele maanden - waar het hier om gaat. Pas als dat in beeld is, kan er gezorgd worden voor deze mensen die op ons verzoek onze economie draaiende houden. Zoals zorg voor fatsoenlijke huisvesting en voor informatie over waar ze terechtkunnen bij misstanden.

Het invoeren van een verblijfsbelasting voor short stay van arbeidsmigranten kan een middel zijn om meer zicht te krijgen op de verblijfsplaatsen van deze groep mensen. Maar het kan er ook toe leiden dat verhuurders meer gaan ‘onderduiken’ om deze belasting te ontduiken. Het is dus belangrijk dit heel goed af te wegen. GroenLinks vraagt zich af of de uitvoering van het afgesproken beleid voldoende vordert zónder dat er verblijfsbelasting wordt geheven.

"Is of wordt er inmiddels actie ondernomen op het inzichtelijk krijgen van de verblijfsplaatsen van arbeidsmigranten in onze gemeente? Zijn hierbij misstanden gesignaleerd en zo ja, hoe zijn deze aangepakt? Kortom: zijn er al concrete stappen gezet?" De vorig jaar gereserveerde 200.000 euro is, lezen we, terechtgekomen bij het opstarten van één (particulier) project.

Of er andere stappen zijn gezet is ons nog steeds niet goed duidelijk. "Wat is er concreet gebeurd om één en ander in beeld te krijgen? Welke acties zijn ondernomen en wat is het effect hiervan op het inzichtelijk krijgen van short stay van arbeidsmigranten? Welke plannen zijn er voor de komende periode?" Een suggestie is het oprichten van een huisvestingsorganisatie voor arbeidsmigranten (met als voorbeeld studentenhuisvesting.

Wethouder van den Bos legt uit dat er steeds meer bekend wordt over de verblijfplaatsen van arbeidsmigranten, maar dat zolang deze niet gelegaliseerd zijn er uiteraard ook geen belasting voor gevraagd kan worden. Wel wordt meteen ingegrepen als er veiligheidsproblemen zijn. Hij zegt toe begin 2024 een nota te presenteren met een plan van aanpak. Pas als mensen hier veilig en verantwoord gehuisvest zijn, kan er een belastingheffing komen. 

Zonnepark langs de A15

Lianne Duiven: Waarom stellen we beleid vast? Om ons eraan te houden natuurlijk.

Zo dacht GroenLinks dat we een duidelijk beleid hadden met betrekking tot zonne-energie en de energietransitie. Toen bleek dat de ontwikkelaar van het zonnepark van Overbetuwe het oog ook op Lingewaardse grond had laten vallen, verwachtte GroenLinks dus dat gehandeld zou worden volgens de regels die we hadden afgesproken. Dat was echter een misvatting. Geen project door Lingewaardse inwoners, geen duidelijke afspraken over financiële opbrengsten en ook de afstand tussen de stellages en de hoogte ervan kloppen niet met ons beleid. Dat laatste is belangrijk voor biodiversiteit en afvoer van water.

Nu zitten we met een dilemma. De klimaatverandering is steeds meer zichtbaar en oplossingen steeds urgenter. Kijk naar de overstromingen, hitte, droogte en branden wereldwijd en steeds dichter bij huis. Ook in Lingewaard moeten we tempo maken om minder CO2 uit te stoten. Daarbij hebben we dat zonnepark hard nodig en daarom stemmen wij in dit geval toch vóór. Maar dringen opnieuw aan bij het college om zich écht aan het afgesproken beleid te houden. Vandaar onze motie waarin we oproepen om

  • voortaan energieprojecten binnen de vastgestelde kaders te realiseren
  • en bij eventuele zwaarwegende argumenten om af te wijken van deze kaders, de raad al bij de eerste voornemens daarvan te informeren.

Wethouder van den Bos wil de strekking van de motie overnemen, voor projecten waar de gemeente tijdig weet van heeft.

De motie (zie bijlage) is met algemene stemmen door de raad aangenomen.

OBC Bemmel en sporthal

Chantal Crijns: "GroenLinks is zeer ontstemd over de onderbegroting  van dit project. Als de kosten bijna 50% hoger uitvallen dan begroot, is er écht iets niet goed gegaan."

Onze scholen hebben echter dringend behoefte aan nieuwbouw en langer wachten is geen optie. Dat geldt niet alleen voor het Over Betuwe College in Bemmel, maar ook voor alle andere scholen waarvoor plannen gemaakt worden of die nog ‘in de wacht’ staan.

We stemmen daarom VOOR dit plan, met de kanttekening dat we ervan uitgaan dat er van dit plan geleerd is en een onderbegroting van deze orde in de toekomst niet meer zal voorkomen.