Bescherming moerascypressen vastleggen (Lianne Duiven)

Op het terrein van Tuincentrum Helsen in Huissen worden woningen gebouwd. Daarbij heeft in een eerdere discussie de wethouder de toezegging gedaan dat de grote bomen, moeras- of watercypressen, zouden blijven staan. GroenLinks dringt erop aan dat deze bomen tijdens de bouw goed beschermd worden. Ook zouden deze bomen vóórdat de huizen worden opgeleverd een beschermde status moeten krijgen, waardoor ze na de verkoop niet zomaar gekapt mogen worden. Dus vraagt GroenLinks of de wethouder dit wil regelen en binnen drie maanden laat weten of dit gaat lukken.

Wethouder Sluiter bevestigt dat “deze beeldbepalende en waardevolle bomen ingepast zijn in het inrichtingsplan dat onderdeel is van de overeenkomst die gesloten is met de ontwikkelaar”. De vraag of en hoe de bomen na oplevering van de huizen beschermd kunnen blijven, hoopt hij binnen drie maanden te kunnen beantwoorden.

Versterking samenwerking sociale domein (Okke de Koning)

GroenLinks begrijpt dat er een nieuwe beweging in het sociale domein moet worden gemaakt. Het blijft ons echter onduidelijk waarom een aanbesteding hiervoor de beste optie is. We hadden liever meerdere keuzes, plus de voor- en nadelen, gekregen om een goede afweging te maken. Wij vinden aanbesteding niet de beste optie is omdat er dan een landelijke commerciële partij met winstoogmerk als hoofdaannemer zal komen. Liever  behouden we een subsidieregeling. Waarbij door reorganisatie van het huidige veld en door het invoeren van sociale teams een goede, nieuwe beweging in het sociale domein kan worden ingezet. Gericht op een optimale samenwerking en het verhogen van de kwaliteit van de huidige dienstverleners. 

Na enige discussie tussen partijen in de gemeenteraad, kiezen de meeste partijen toch voor het voorstel van het College om een hoofdaannemer te zoeken en dit dus aan te besteden. Jammer, GroenLinks had liever gezien dat het geld hiervoor aan zorg voor inwoners besteed kon worden.

Woningbouw naar behoefte en draagkracht (Lianne Duiven)

GroenLinks is zeer verheugd dat er steeds meer partijen inzien dat afgelopen jaren teveel grote en vooral te dure huizen zijn gebouwd voor de verkeerde doelgroepen. Met als gevolg dat een fikse groep starters zonder dak boven het hoofd zitten, en ouderen in te grote woningen blijven wonen. We zijn blij verrast door de motie van de VVD om alle instrumenten die er zijn om goedkoper en specifiek voor doelgroepen te bouwen tegen het licht te houden. Met professionals erbij. GroenLinks is van plan deze motie te steunen.

De bedoeling van de motie van de VVD is om een bijeenkomst te organiseren met deskundigen, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars en belangenorganisaties om met de raad en het college in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te komen tot meer passende woningbouw. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Woning Molenwei 37 in Bemmel (Lianne Duiven)

Hier staat een mooi, in destijl van het historisch dorpsgezicht, reeds jaren gebruikt pand dat een woning kan worden. Waarmee voor minstens één gezin het woonprobleem kan worden opgelost. Het is weliswaar tweedelijns bebouwing, maar dat is bij een aantal buurpanden geen enkel bezwaar geweest. En de toegang tot het erf is al jaren zonder problemen gebruikt en is, in tegenstelling tot dat van de buren, niet belast met recht van overpad door drie partijen. Het blijkt sinds 2013 een historisch dorpsgezicht te zijn, terwijl ernog in 2015 bouwvergunningen zijn afgegeven voor twee buurpanden. Toen was dit dus geen argument om medewerking te weigeren.

GroenLinks stemt daarom tegen het bezwaar van het College om hieraan planologische medewerking te verlenen.

Treasurystatuut: regels over beheer van de ‘schatkist’ en nota risicomanagement & weerstandsvermogen (Chantal Crijns)

GroenLinks is positief over de inhoud van deze beide stukken. Wij kunnen ons echter niet vinden in een vaststelling ervan voor onbepaalde tijd. Net als de rekenkamercommissie vinden wij dat deze stukken  iedere vier jaar opnieuw vastgesteld moet worden door de raad. Een kleine moeite, die van groot belang is voor het democratisch proces. Immers: de raad is verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid moeten we niet uit de weg gaan.

GroenLinks stemt daarom tegen.

Donatie Giro 555

Mede namens de inwoners van Lingewaard wil de gemeenteraad graag een bijdrage leveren aan de hulpverlening in de door aardbevingen getroffen gebieden van Turkije en Syrië, en neemt het besluit om aan giro 555 een bijdrage te doneren van € 47.226,- (1 euro per inwoner) voor de hulpverlening aan de slachtoffers.

Van harte ondersteund door bijna alle partijen.