Inge Sloot gaf namens GroenLinks de volgende beschouwing op de voorliggende begroting:

Vorige week zijn we al op diverse onderwerpen ingegaan, nu willen we nog drie onderwerpen belichten: Nieuwe politiek en vertrouwen in de overheid, Natuur, biodiversiteit en schone lucht en Versnellen woningbouw voor de juiste doelgroepen.

Nieuwe politiek en vertrouwen in de overheid

In de aanloop naar het coalitieprogramma vorig jaar werd er aan alle partijen en inwoners om input gevraagd. Dat gaf GroenLinks enthousiasme en goede hoop. En kan het vertrouwen van inwoners in de overheid weer een beetje herstellen. Een transparant bestuur, dat luistert naar inwoners en doet wat het zegt, ligt aan de basis hiervan!

Toch vraagt GroenLinks zich af of suggesties van inwoners daadwerkelijk worden opgenomen in beleidsplannen? Wordt bij nieuwe beleidsdocumenten rekening gehouden met de ideeën die in de prachtige WOP’s (wijkontwikkelingsplan) en DOP’s (dorpsontwikkelingsplan) staan? Wanneer krijgt de raad op voorhand keuzes voorgelegd om zo mee te denken in plaats van het tekenen bij het kruisje? Alles bij elkaar zou dit echt creativiteit betekenen. Want alleen zo kan meer vertrouwen ontstaan tussen college, raad en inwoners; door meer naar elkaar te luisteren en daar wat mee te doen!

Dat luisteren is ook nodig voor de problemen die mensen hebben om rond te komen. Rondkomen is, zelfs voor gezinnen met twee werkenden, steeds moeilijker. Laat staan voor en gezin met één enkel inkomen. Een verhoging van de OZB met maar liefst 4,5% kan er dan echt niet bij. GroenLinks doet daarom in een amandement het voorstel om de OZB alleen met de indexatie van 3% te verhogen.

We zetten mooie stappen in het sociaal domein en blijven daarnaast wel aandringen op eenvoudig taalgebruik en versimpeling van formulieren. Beter en meer communiceren en desinformatie tegengaan. Laat mensen op begrijpelijke wijze weten wat er speelt en gebruik daarvoor alle kanalen.

Natuur, biodiversiteit en schone lucht

Gezonde natuur ligt aan de basis van al het leven. Toch gaan wij er slecht mee om. We laten producten verbouwen met gif en zien de biodiversiteit achteruit hollen, insectensoorten sterven uit. Ook op grasvlaktes is het een stilleven geworden…. Vandaar dat GroenLinks met een motie oproept om meer biologisch en natuurinclusief te boeren. Op gronden die de gemeente in pacht geeft, als eerste mogelijkheid.

In Lingewaard staat de luchtkwaliteit onder druk. We quoten uit de krant: “82 dagen per jaar is onze lucht te smerig om in te ademen”. Schone lucht is letterlijk van levensbelang. Gelukkig groeit de aandacht daarvoor. GroenLinks wil die aandacht graag in daden omzetten met onze motie om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen en de acties die daaruit voortvloeien uit te voeren.

We maken nog even een zijsprongetje naar circulaire economie. Wij lezen in de begroting 'Met ondernemers bespreken we mogelijke inspanningen van gemeente en ondernemers voor een meer circulaire economie.' Kan het college hier voorbeelden van geven? We mogen in 2023 toch wel meer verwachten dan alleen mogelijke inspanningen? Resultaten boeken, dat is nodig.

Versnellen woningbouw voor de juiste doelgroepen

Met de doelgroepenverordening wordt eindelijk in de richting gedacht van het bouwen van de juiste woning voor de juiste doelgroep. Echt voor starters bouwen, woningen tussen de 2 en 3 ton, is alleen maar mogelijk als we anders en met andere materialen gaan bouwen. Ook op een andere manier met elkaar samen gaan leven zal steeds meer nodig zijn de komende jaren. Een samenleving, waarin we elkaar kunnen ondersteunen met hulp variërend van kinderoppas tot tuinieren en samen delen. Hiervoor dient GroenLinks een motie in.

Ter afsluiting

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de enorme investeringen die het college wil gaan doen voor de komende jaren! En vraagt zich af of vanaf 2027-2028 het geld op is... met al die extra leningen en enorme vermindering van de reserve. Bijvoorbeeld: komen de scholen in de 2de tranche van het integraal huisvestingsplan nog aan de beurt? Is er nog geld voor andere initiatieven die er ongetwijfeld gaan komen? Is er nog geld om forse stappen te zetten die heel hard nodig zijn: voor onze natuur, het klimaat, de energietransitie, het sociale domein, betaalbaar wonen. En voor het terugwinnen van vertrouwen van inwoners.

College, ga aan de slag! En wat GroenLinks betreft liever met pilots dan met al die onderzoeksrapporten die bakken met geld kosten. En doe het mét de inwoners en de raad samen. Zoals beloofd in het coalitieakkoord. Alleen dan groeit het vertrouwen. Dat is Lingewaard waard!

Inge Sloot, fractievoorzitter GroenLinks Lingewaard

 

Moties en amendementen

Helaas werd de motie van GroenLinks om ... zodra er gemeentelijke gronden te verpachten zijn, deze aan boeren te gunnen die zich inzetten voor meer biodiversiteit door op deze gronden te telen volgens principes van bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw of strokenteelt of het gebruik van kruidenrijke mengsels op graslanden ... niet door de raad gesteund.

GroenLinks steunde de motie om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om het toekomstig leegstaande OBC-gebouw in Bemmel te transformeren naar een appartementencomplex voor starters en jongeren [met als kaders o.a. instapleeftijd 18-25 jaar, maximale huurtermijn 5 jaar en het gebouw vergroenen].

Het amendement om het bedrag dat is gereserveerd voor startersleningen te verhogen met €1.500.000,- werd door GroenLinks ondersteund [omdat de fondsen voor 2023 reeds gebruikt zijn en hierdoor een significant aantal starters hun koopovereenkomst niet  rond kan krijgen bij nieuwbouw projecten].

Stemverklaring GroenLinks Begroting 2024

GroenLinks vindt tegen de begroting stemmen heel vervelend, omdat er ook zoveel goede dingen instaan. Echter miljoenen aan leningen, een reserve die meer dan halveert met daarbovenop plannen die ons nog jaren onder financiële druk zetten, dat baart ons grote zorgen. Wij gaan voor mooie plannen, maar ook voor ruimte houden voor toekomstige plannen en om KUNNEN gaan met tegenvallers - wat ongetwijfeld nog gaat gebeuren. Wij vinden zovele jaren in voren geld wegzetten voor te dure prestige projecten waardoor er veel onzekerheden ontstaan gewoon erg onverstandig. Daarom stemt GroenLinks tegen de begroting.