Inbreidingslocaties Bemmel

De actiegroep ‘Houd Dorpsrand Groen’ uit Bemmel houdt zich actief bezig met het voorkómen van de uitbreiding van Bemmel richting de Zandsestraat. Dit om een waardevol groen gebied, tussen Park Lingezegen en Natura 2000-gebied en onderdeel van Nationaal Landschap Gelderse Poort te behouden. Onlangs verstuurde ze een update naar de raad met een aanzienlijk uitgebreider overzicht van inbreidingslocaties (leegstaande terreinen en panden) in Bemmel dan de eerder door de gemeente gepubliceerde lijsten.

Bij elkaar opgeteld bieden deze inbreidingslocaties een fors aantal woningkansen in het dorp. Daarom stelt GroenLinks, samen met B06 en de SP, vragen over het aantal inbreidingslocaties in heel Lingewaard, en hoe het staat met de plannen daarvoor. Ook stellen we voor dat het college met alle eigenaren van een inbreidingslocatie in gesprek gaat om de kansen voor woningbouw, in in de kernen te vergroten. Mogelijk kunnen de plannen op landschappelijke uitbreidingslocaties dan vervallen.

Onevenwichtige bouwplannen

Uit het laatste woononderzoek van Companen blijkt een flinke mismatch in de woningbouw van Lingewaard. Er zou voornamelijk voor ouderen moeten worden gebouwd. Ouderen wonen graag dicht bij de voorzieningen en daartoe geven vooral inbreidingslocaties kansen. Bouwen voor ouderen is ook goed voor de doorstroming, aangezien zij vaak een grotere woning achterlaten.

Omdat in Bemmel de voorzieningen minder onder druk staan dan in verschillende kleinere dorpen, vragen we om vooral de kleinere kernen van Lingewaard aan te vullen met woningen. Immers, Lingewaard-breed denken en extra bouwen in kleine kernen kan zorgen dat daar voorzieningen zoals school, dorpshuis en winkels kunnen (blijven) bestaan.

Daarnaast vragen we ons af of er wel overleg was met de provincie over bouwen in het buitengebied, en in hoeverre er rekening is gehouden met mogelijke kwelwateroverlast en gezondheidsklachten in verband met de hoogspanningsleidingen daar. Ook lanceert de actiegroep een interessant voorstel: om grond te ruilen met Park Lingezegen. Daarmee kan de verbinding tussen uiterwaarden en Park Lingezegen worden geborgd. 

Natuur, groene ruimte en toerisme

Op de foto is te zien hoe waardevol de groene ruimte bij de Zandsestraat is. Door de verscheidenheid aan landschapselementen is er een grote biodiversiteit. Doorkijkjes naar weilanden, boerderijtjes en boomgaarden vanaf de dijk met in de verte het kerkje van Ressen. GroenLinks roept op om zuinig te zijn met de ruimte. Voor Lingewaarders en voor het kleinschalig toerisme dat ons steeds beter weet te vinden.