Welkom Okke de Koning

Tijdens deze raadsvergadering is Okke beëdigd en officieel toegelaten als
nieuw lid van de gemeenteraad. Daarmee is het kwartet van GroenLinks in de raad weer compleet!

Gemeentelijk MobiliteitsPlan+ 

Voorgesteld werd om €11.258.000 beschikbaar te stellen voor de projecten uit de top 10 van het maatregelenprogramma GMP-plus. Dat betreft zes infrastructurele projecten (aan wegen), drie verkeersonderzoeken en aanpassing bochten Karstraat om veiligheid en doorstroming te verbeteren.

Alleen bij het laatste project is uitvoerig overlegd met inwoners en andere belanghebbenden. Wat betreft GroenLinks kan het daarvoor gereserveerde geld gebruikt worden. Bij de andere projecten moet inwonersparticipatie nog plaatsvinden. Aangezien daardoor de plannen nog sterk kunnen veranderen vindt GroenLinks het niet verantwoord om nu al het gereserveerde geld voor deze plannen vrij te geven en diende een amendement in.

Het amendement werd door Chantal ingeleid in haar maidenspeech.

Door dit amendement kan het project ‘groot onderhoud bochten Karstraat’ waarbij wél inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden, direct doorgang vinden. Voor de overige projecten blijft het geld gereserveerd, maar de raad blijft aan het roer wat betreft de participatie, het uiteindelijke plan en de daarbij behorende financiën.

Het amendement van GroenLinks werd door de hele oppositie ondersteund. Helaas was de coalitie er met één raadslid meer en werd ons voorstel afgestemd. Jammer dat participatie nu slechts inhoudt: het beoordelen van kant-en-klare plannen en er niet meer kan worden meegedacht over een mogelijk betere oplossing van een verkeersprobleem.

Minder vuurwerk

Al een paar keer trok GroenLinks, net als een aantal andere partijen, aan de bel over vuurwerkoverlast. Steeds was het antwoord dat de tijd er nog niet rijp voor was, dat het te laat was voor nieuwe maatregelen en dat het college graag landelijke regels afwacht. Daarom komt GroenLinks nu met een motie over het vuurwerk. 

Inge Sloot: "Onze buurgemeentes zijn al verder in het beperken van het afsteken van vuurwerk door consumenten, kunnen we daar geen voorbeeld aan nemen? Ter bescherming van onze inwoners, het milieu en de dieren binnen de bebouwde kom en in het buitengebied." 

De nieuwe motie vraagt om een onderzoek naar het instellen van vuurwerkvrije zones, naar de mogelijkheden voor de gemeente om centrale vuurwerk- of lichtshows te organiseren en hoe te komen tot een vuurwerkverbod voor consumenten, gebruikmakend van voorbeelden uit andere gemeenten.

De motie werd ingediend mede namens D66 en ondersteund door de fractie van het CDA, de PvdA plus één raadslid van Lingewaard.NU en kreeg dus helaas geen meerderheid. Wel zegde burgemeester Kalfs toe om volgend jaar een toelichting aan de raad te geven over wat er speelt - uiteraard de kwestie van handhaving - en hoe dat mogelijk bovenlokaal geregeld kan worden. 

En... het staat iedereen vrij om vuurwerkvrije zones aan te vragen. 

Inwonersparticipatie en een groenere Dorpstraat Gendt

De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het beter regelen van de inwonersparticipatie bij projecten, en daar ook geld voor reserveren, werden eensgezind gesteund door raad. Evenals het voorstel van GroenLinks om bij de bouwplannen voor De Leemhof in Gendt een groenere inpassing aan de straatkant toe te passen.

Lianne Duiven: "De Dorpsstraat in Gendt wordt steeds mooier. Toch blijft het opvallen dat een groot deel van deze straat van gevel tot gevel is bestraat. Hier en daar zie je wel kleine groene oases. Ook de Woonstichting Gendt heeft plannen om meer groen rond hun pand aan te leggen. Wat zou het mooi zijn om ook bij De Leemhof de kans waar te nemen om voor dit gebouw een deel van de stenen te vervangen door groen. Dat scheelt bovendien in de warmte en de afvoer van regenwater. En bevordert de biodiversiteit!"