VRAGENRONDE (Chantal Crijns): Is er in Lingewaard beleid op het gebied van dierenwelzijn en zo niet, is het college bereid aan te sluiten bij de plannen van Overbetuwe?

De gemeente Overbetuwe heeft onderzoek laten doen naar hoe de gemeente diervriendelijker kan worden. Dit omdat er geen beleid bleek te zijn aangaande dierenwelzijn. Adviezen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn onder andere het verplicht laten chippen van katten, het aan banden leggen van sportvissen, een financiële compensatie voor minima die naar de dierenarts moeten en boeren toestaan om schuilstallen te bouwen. De gemeenteraad van Overbetuwe besluit binnenkort welke aanbevelingen worden overgenomen. Kan Lingewaard zelfstandig beleid opstellen aangaande dierenwelzijn of een eigen onderzoek laten doen?

Wethouder Slob: Er wordt in Overbetuwe onderzocht hoeveel het een en ander gaat kosten. Lingewaard volgt dat en zal in overleg met Overbetuwe daar zaken uit kunnen overnemen. Wat wij al wel doen is bijdragen aan het behoud van het regionale dierentehuis in Velp.

MFA HUISSEN (Inge Sloot): GroenLinks gunt alle verenigingen in Huissen een hele mooie plek, maar is daar een peperdure MFA voor nodig?

Hergebruik van de kerk staat daar los van, want voor hergebruik is meer mogelijk dan alleen een MFA. Wij missen de beloofde keuzes, in dit geval tussen twee locaties met bijbehorende financiën. Wat betreft de financiën, GroenLinks gelooft niet dat we het ons kunnen permitteren om deze keuze te maken. Daar worden de scholen die wachten op verbouwing de dupe van. En onze kinderen verdienen goede gezonde scholen in gebouwen die de komende veertig jaar weer voldoen aan alle voorwaarden. Wij maken ons zorgen om twee punten:

  • De financiën, daar gaan we nog ruim 20 jaar last van hebben. Investeringen op lange termijn zijn prima, als dit maar niet inhoudt dat Huissen een prachtig MFA gaat krijgen maar er voor andere kernen, andere verenigingen, sportaccommodaties niets overblijft.
  • Volgens de wethouder krijgen alle verenigingen een plek maar is dat een vergelijkbare plek onder dezelfde voorwaarden? Dit vertrouwen hebben wij momenteel niet. Het is ook zorgelijk dat lang niet alle verenigingen en stichtingen gehoord zijn.

Dan nog een out-of-the-box idee: Kunnen we niet eerst op jacht gaan naar subsidies, kijken wat we met Huissenaren voor elkaar kunnen krijgen en pas daarna de keuze voor een locatie maken? Het proces omdraaien, zodat we ook een financieel degelijke keuze kunnen maken.

BERGERDEN (Lianne Duiven): Alleen de ondernemer heeft belang bij dit plan. Hij gaat vast huisvesting voor zijn personeel regelen, ten koste van onze eigen inwoners of van nog meer groen gebied.

Wat zijn Lingewaarders blij met ons groen in de groene metropool. Het groen rondom Bergerden -  waar niet alleen koeien, maar gelukkig ook nog uilen leven die er foerageren - verdwijnt steeds meer als er kassen worden gebouwd. De entree van Huissen via De Hoeve verandert als dit plan wordt aangenomen. Wat GroenLinks totaal niet begrijpt, is dat er een voorschot wordt genomen voor komende 10 tot 20 jaar. De ondernemer geeft immers zelf aan dit gebied nu nog niet nodig te hebben…. Waarom dan nu dit plan vaststellen? En, wie gaan hier werken? Vooral arbeidsmigranten! Waar moeten zij wonen? We komen al zoveel woningen tekort! En wilden we niet af van de werkgevers die tevens huisbaas zijn?

GroenLinks zegt: doe het niet. Laten we ons op de toekomst richten. Over 10-20 jaar zit de wereld mogelijk heel anders in elkaar. Wie weet, hebben we geen verwarmde kassen meer nodig, geen bestrijdingsmiddelen en kweken we echt voedsel voor lokale consumptie. Laten we dit dossier op de plank leggen en tegen de tijd dat er echt zicht is op hetgeen er met die grond gedaan gaat worden het plan opnieuw bezien.

ENERGIETRANSITIE (Lianne Duiven): GroenLinks is blij met dit ambitieuze plan. Toch benadrukken we dat het nog steeds een plan is, vol goede voornemens.

En zoals de Ier Oscar Wilde in 1891 verklaarde: "Goede voornemens zijn cheques die mensen innen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen". Dat was meer dan 130 jaar geleden, dus hierbij sporen we het college aan om een uitvoeringsplan te maken waarbij de ambitie werkelijkheid wordt.

GroenLinks vindt het níet getuigen van ambitie dat er wél wordt gesproken in de documenten over  'lokaal eigendom en zeggenschap' maar als het puntje bij paaltje komt het college toch de stap naar 'minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap' niet durft te zetten bij het geven van de  opdracht aan ontwikkelaars van nieuwe duurzame wind- en zonneparken. Wat GroenLinks wil voorkomen, is dat net zoals bij zonnepark Lingewal, ondernemers alle winsten zelf in de zak gaan steken, met als goedmakertje wat geld naar het omgevingsfonds misschien. Een enorm gemiste kans dus. We gaan ervan uit dat het college dit zelf in gaat zien tijdens het maken van het uitvoeringsplan. En dat dit document met de raad gedeeld wordt.

Stemverklaring: hoewel GroenLinks tevreden is met de actualisatie beleidskader energietransitie en uitgangspuntennotitie energievisie, zijn we zeer teleurgesteld dat de 50% lokaal eigendom en zeggenschap niet als voorwaarde worden gesteld voor het ontwikkelen van zonne- en windparken. We verwachten dat tijdens de uitwerking er sprake zal zijn van voortschrijdend inzicht op dit punt.

MOTIE VOSSENHOL (Chantal Crijns): Afgelopen tijd hebben we als raad veel verhalen gehoord en gelezen van aanwonenden van het Vossenhol. Zij maken zich zorgen.

Dit 400m lange stuk weg (tussen de Teselaar en de rotonde) bevat ruim twintig inritten en vier kruisingen. Er wordt veel overlast ervaren van hard rijdend gemotoriseerd verkeer, waardoor de oversteekbaarheid een probleem is en de veiligheid voor fietsers - veel schoolgaande jeugd - in het geding is. En met de komst van de Dorpensingel zal de verkeersstroom naar verwachting toenemen en zullen de problemen verergeren.

GroenLinks is heel blij om vandaag een motie in te kunnen dienen die gesteund wordt door alle fracties in deze raad. Ondanks de vele verschillen die er zijn, hebben we op dit onderwerp dat stuk gevonden waarover we het wél eens zijn. Daar mogen we als raad trots op zijn. De motie roept op om, in overleg met aanwonenden, het Vossenhol in te richten als 30 km/uur-weg.

De motie werd door de hele raad aangenomen en wethouder van den Bos zal er zijn best voor doen om het te regelen.

ONTEIGENING GRONDEN VOSSENHOL (stemverklaring Chantal Crijns): Door de onteigening van gronden aan het Vossenhol zullen grote stukken tuin en prachtige bomen verdwijnen.

Volgens GroenLinks is onteigening niet nodig om te komen tot een veilige weginrichting. Naast de consequenties die de onteigening heeft voor de aanwonenden en het aanzicht van de straat, staat het verdwijnen van tuinen en bomen haaks op de maatregelen die we moeten nemen voor klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit. GroenLinks stemt daarom tegen dit voorstel.